Lista praktyk regeneratywnych

Wspólnie z ekspertami z Koalicji Klimatycznej oraz European Carbon Farmers opracowaliśmy listę praktyk regeneratywnych, które pomagają zapobiegać zmianom klimatu oraz obniżają wrażliwość gospodarstw na skutki globalnego ocieplenia.

Praktyki regeneratywne to wszelkie działania rolników, które prowadzą do odtworzenia cykli natury, poprawy żyzności gleb i stanu wód, zwiększenia bioróżnorodności oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stanową one integralną część modelu rolnictwa zrównoważonego, które stawia sobie za cel ograniczanie wpływu rolnictwa na środowisko, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jednoczesnej akceptacji społecznej.

Pobierz grafikę: PDFPNG

Do najważniejszych praktyk regeneratywnych zaliczają się:

  • optymalne stosowanie środków produkcji takich jak nawozy, środki ochrony roślin, maszyny czy nasiona,
  • rozważne wykorzystanie gleby i rezygnacja ze stosowania orki,
  • okrycie gleby roślinnością przez cały rok wykorzystując poplony w płodozmianie,
  • rozwój bioróżnorodności na polu, jego obrzeżach i całym gospodarstwie,
  • odpowiednie korzystanie z ukształtowania terenu wokół gospodarstwa, np. wyłączenie z uprawy tych obszarów, które są stale podmokłe.