Ochrona roślin

Zabezpieczenia magazynu ŚOR

Według zaleceń Dobrej Praktyki Ochrony Roślin zabezpieczenie magazynu powinno być następujące:

 • zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,
 • oznaczony na drzwiach, jako magazyn środków ochrony roślin / odpadów niebezpiecznych oraz piktogramami zagrożeń,
 • posiadać instrukcję w postępowania w przypadku awarii.

Procedury pracy z agrochemikaliami brzmią następująco:

 • Podczas pracy z preparatami chemicznymi, należy stosować zawsze środki ochrony osobistej tj. rękawice, okulary, kombinezon,
 • Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi, niż niebezpieczne, a także mieszania odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczania substancji niebezpiecznych.” (źródło: Ustawa o odpadach),
 • Instrukcje BHP i telefony alarmowe należy umieścić w widocznym miejscu, najlepiej przy wejściu do magazynu,
 • Trzeba wydzielić w magazynie miejsca do:
  1. przechowywania preparatów w uszkodzonych opakowaniach,
  2. przechowywania pustych opakowań,
  3. przechowywania skażonych materiałów,
 • Przechowywać należy środki ochrony roślin w sposób ułatwiający ich łatwą identyfikację,
 • Koniecznie należy ograniczać ryzyko przypadkowego zatrucia ludzi i zwierząt,
 • Nie wolno przechowywać chemikaliów razem z żywnością, nasionami ani paszą dla zwierząt, paliwami, smarami i innymi materiałami łatwopalnymi,
 • Nie wolno przechowywać środków ochrony roślin razem z odzieżą ochronną i innymi środkami ochrony indywidualnej,
 • Nie wolno przelewać czy przesypywać środków ochrony roślin do opakowań po produktach spożywczych, aby nie doszło do ich pomyłkowego spożycia,
 • Zawsze trzeba być przygotowanym na likwidację skutków rozlania lub rozsypania agrochemikaliów,
 • Półki regałów na środki ochrony roślin powinny być wykonane z materiałów nie nasiąkliwych, pozbawionych ostrych krawędzi, które mogą uszkadzać opakowania,
 • Ustawiając środki ochrony roślin na półkach należy umieścić preparaty proszkowe i granulowane nad płynnymi. Można opakowania ustawiać w kuwetach plastikowych lub metalowych zbierających ewentualne wycieki,
 • Trzeba mieć w wyznaczonym miejscu, w stanie gotowym do użycia, niezbędne akcesoria do neutralizacji wycieków i rozsypań: ręcznik papierowy, szczotkę, szufelkę, wiaderko z absorbentem, torby plastikowe, pojemnik na skażone materiały,
 • Należy niezwłocznie zebrać i bezpiecznie zagospodarować rozlane lub rozsypane preparaty;
 • Nie wolno spłukiwać rozlanych lub rozsypanych środków ochrony roślin do ścieków komunalnych, jedynie do zamkniętych zbiorników z wodą przeznaczoną do utylizacji,
 • Podczas pożaru należy wezwać natychmiast straż pożarną i podjąć działania mogące zmniejszyć skutki pożaru,
 • Należy unikać stosowania nadmiernej ilości wody, aby do minimum ograniczyć jej spływ do cieków, zbiorników i ujęć wody,
 • Skażone zgliszcza i odpady do ich bezpiecznego zagospodarowania mogą zebrać jedynie uprawnione służby.

Postępowanie w wypadku rozsypania/wylania preparatów
W magazynie przechowywane są środki ochrony roślin w swoim najwyższym stężeniu. Należy być przygotowanym na likwidację skutków rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin. Każde rozlanie lub rozsypanie rodzi duże ryzyko powstania skażeń miejscowych. Dlatego w każdym magazynie powinny znajdować się środki do likwidacji skutków rozlania i rozsypania preparatów. W wyznaczonym miejscu trzeba mieć w stanie gotowym do użycia niezbędne akcesoria do neutralizacji wycieków i rozproszeń: szczotkę, szufelkę, wiaderko z piaskiem (lub innym absorbentem, np. wermikulitem), torby plastikowe, pojemnik na skażone materiały. Podczas likwidacji należy stosować odzież ochronną (kombinezon, rękawice, obuwie gumowe, maskę, okulary). Skażone miejsce należy posypać materiałem absorbującym i zebrać. Jeśli środek ochrony roślin trafił na glebę, to koniecznie trzeba go zebrać łącznie ze skażoną warstwą gleby do głębokości 5-10cm. Skażony materiał w plastikowej torbie lub szczelnym pojemniku należy przechowywać w magazynie środków ochrony roślin do momentu bezpiecznego zagospodarowania. Zasady bezpiecznego zagospodarowania skażonych materiałów zależą od ich ilości. Przy małych ilościach można:

 • rozrzucić je na polu, na którym stosowany jest zebrany środek ochrony roślin, na możliwie największej powierzchni, lub
 • złożyć je na kompost przeznaczony do co najmniej rocznego składowania, lub
 • złożyć je do zbiornika z gnojowicą.

Większe ilości skażonych materiałów należy przekazać specjalistycznym służbom do utylizacji.

Postępowanie w wypadku rozsypania/wylania preparatów
Podczas pożaru lub zalania magazynu wodą należy postępować racjonalnie i z rozwagą, zatem:

 • wszystkich zbędnych pracowników i osoby postronne usunąć na bezpieczną odległość od obszaru zdarzenia, w taki sposób, by znajdowali się od strony wiatru,
 • zawiadomić o zdarzeniu straż pożarną, poinformować o rodzaju środków jakie znajdują się w magazynie – ta informacja pozwoli straży odpowiednio przygotować się do gaszenia chemikaliów (odpowiednia odzież, respiratory, substancje zobojętniające związki chemiczne),
 • umożliwić dojazd wozu straży pożarnej – usunąć zbędne pojazdy i urządzenia znajdujące się na posesji.

Należy unikać stosowania nadmiernej ilości wody, aby do minimum ograniczyć jej spływ do cieków, zbiorników i ujęć wody. Skażone zgliszcza i odpady należy zebrać do ich bezpiecznego zagospodarowania przez uprawnione służby.

Największe zagrożenia dotyczące magazynowania środków ochrony roślin związane są z pożarem, który może powstawać wewnątrz lub na zewnątrz magazynu. Groźne są również powodzie lub zalania woda opadową, które mogą prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się magazynowanych środków i poważnego skażenia środowiska. Zaleca się wyposażyć magazyn w:

 • gaśnicę proszkową – należy pamiętać, że gaśnicą można ugasić pożar jedynie w pierwszym jego stadium. Gasi się stopniowo zamykając obszar pożaru od zewnątrz do wewnątrz, nigdy na odwrót, ponieważ grozi to rozprzestrzenieniem się pożaru,
 • koc przeciwpożarowy – umożliwiający ugaszenie małego źródła ognia przez zdławienie dostępu powietrza.