Ochrona roślin

Miejsce i dokumentowanie zakupu środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin są produktami, które mogą być relatywnie łatwo fałszowane ze względu na rozproszenie obrotu nimi i ich wykorzystania. Fałszywe środki ochrony roślin mogą doprowadzić do utraty plonu, a także utraty zdrowia użytkowników i nawet konsumentów.

Rolnik może być pewien zarówno działania jak i bezpieczeństwa stosowania jedynie w wypadku nabycia oryginalnych środków ochrony roślin. Środki ochrony roślin należy kupować wyłącznie w legalnych punktach sprzedaży. Wolno kupować jedynie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu w naszym kraju, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, na których umieszczona jest trwale czytelna etykieta napisana w języku polskim. Należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone lub otwarte oraz termin ważności, aby nie kupować preparatów przeterminowanych.

Zaleca się kupowanie tylko preparatów koniecznych do przeprowadzenia bieżących zabiegów ochrony roślin, w ilościach nie większych, niż wystarczające do ich wykonania. Nie warto kupować „na zapas”, aby nie przechowywać środków ochrony roślin i tym samym nie stwarzać zagrożenia w swoim gospodarstwie, ani nie powodować ich przeterminowania. Prowadzący sprzedaż środków ochrony roślin jest obowiązany udzielić kupującemu informacji dotyczących zagrożeń i ryzyk związanych z zastosowaniem danego preparatu oraz poinformować go o alternatywnych metodach ochrony. Bezwzględnie należy unikać zakupu środków ochrony roślin w handlu obwoźnym, na targowiskach, od nieznanych osób lub po okazjonalnych cenach, gdyż niebezpieczeństwo zakupu fałszywych preparatów w takich miejscach i sytuacjach jest ogromne. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wyjaśniać je przy zakupie lub bezzwłocznie kontaktując się z przedstawicielem producenta lub Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W gospodarstwie rolnym często pojawia się sytuacja zmiany planowanych działań ochrony roślin, co powoduje konieczność posiadania bieżącej wiedzy o ilości i charakterze posiadanych preparatów. Dobrze prowadzona ewidencja zakupów i rozchodów środków ochrony roślin pozwala rolnikowi na dokonywanie trafionych zakupów nowych preparatów i chroni go przed przeterminowaniem już posiadanych. Aby uniknąć ryzyka przeterminowania preparatów oraz ograniczyć zagrożenie dla ludzi i środowiska w razie pożaru lub zalania magazynu należy minimalizować ilość przechowywanych w gospodarstwie środków ochrony roślin. Dobrą zasadą jest utrzymanie zapasu wystarczającego na okres krótszy, niż 6 miesięcy działalności.

Zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin rolnik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone zabiegi ochrony roślin nie stanowiły zagrożenia, a konieczność wykonania zabiegu chemicznego nie zwalnia go od odpowiedzialności za właściwy wybór środka oraz pewności, że nabywany środek rzeczywiście nim jest. Dlatego środki ochrony roślin należy kupować jedynie w sklepach i hurtowniach, które są zarejestrowane i kontrolowane przez WIORIN. Na stronie internetowej piorin.gov.pl można znaleźć kontakt do oddziałów Inspekcji, gdzie można sprawdzić uprawnienia przedsiębiorców do handlu środkami ochrony roślin. Przed zakupem sprawdź czy etykieta jest w języku polskim i czy jest trwale przytwierdzona do opakowania. Zawsze należy prosić o dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon, fakturę), bez którego nie można dochodzić roszczeń na wypadek ewentualnej reklamacji. Zakup każdego dobra inwestycyjnego potrzebnego do produkcji rolniczej, zwłaszcza pociągającego za sobą ryzyka związane z jego stosowaniem, powinien być udokumentowany dla bezpieczeństwa samego rolnika. W wypadku jakichkolwiek sytuacji braku działania środka lub działania niezgodnego z oczekiwaniami dokument zakupu stanowi podstawę wszelkich reklamacji oraz dochodzenia odszkodowania, a wypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, także dokument w postępowaniu sądowym. Dokumenty zakupu powinny być przechowywane w sposób umożliwiający rolnikowi powiązanie ich z pozostałą dokumentacją gospodarstwa.