Produkcja zwierzęca

Kwarantanna

Kwarantannę zwierząt stosuje się, gdy wprowadza się do istniejącego stada zwierzęta zakupione celem odnowienia lub uzupełnienia stada podstawowego, np. jałówki, buhaje, loszki, knury albo inne zwierzęta reprodukcyjne wykorzystywane do dalszej hodowli i chowu.

Celem kwarantanny jest sprawdzenie, czy wprowadzane z zakupu zwierzęta są wolne od specyficznych drobnoustrojów wywołujących charakterystyczne dla danego gatunku choroby, lub też czy zwierzęta biorące udział np. w wystawach nie zetknęły się z osobnikami chorymi i nie doszło do zakażenia. Miejsce kwarantanny powinno uniemożliwiać bezpośredni kontakt ze zwierzętami fermowymi i innymi, zwierzętami domowymi oraz zwierzętami dzikimi.

Ważne są następujące aspekty związane z zakupem nowych zwierząt:

 • należy znać stan bioasekuracji, wyniki produkcyjne i reprodukcyjne stada dostarczającego,
 • nowo wprowadzane zwierzęta nie powinny mieć kontaktu ze zwierzętami naszego stada,
 • należy ograniczyć do minimum źródła zakupu zwierząt (najlepiej z jednego stada),
 • nowe zwierzęta powinny być wprowadzane na fermę w ciągu 1 dnia,
 • powinny być umieszczone w pomieszczeniu, w którym wykonano dezynfekcję i dezynsekcję.

Kwarantannę powinno prowadzić się również w stosunku do zwierząt, które brały udział w wystawach hodowlanych i miały kontakt z innymi zwierzętami. Nie prowadzi się kwarantanny w stosunku do drobiu wstawianego do tuczu ani w stosunku do wsadu kurek w stadach kur nieśnych, ze względu na fakt, że zasiedlanie kurników odbywa się na zasadzie „pomieszczenie pełne – pomieszczenie puste” (“all in – all out”).

17.2.5.1 Czas kwarantanny

Im kwarantanna jest dłuższa, tym dokładniejsza jest kontrola zdrowotności i tym większe bezpieczeństwo wprowadzenia zwierząt zdrowych. Zalecany jest czas to okres około 4-6 tygodni. W przypadku królików to 30 dni. W dużych fermach personel obsługujący kwarantannę nie powinien zajmować się w tym czasie stadem podstawowym. W praktyce jest to dość trudne do spełnienia, ale przynajmniej pomieszczenie kwarantanny powinno być obsługiwana jako ostatnie każdego dnia. Po zakończonej pracy przy stadzie podstawowym należy zmienić odzież ochronną i obuwie, a następnie wykonać potrzebne czynności w pomieszczeniu kwarantanny. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie odzieży i butów w różnych kolorach do pracy przy np. inne przy samicach z młodymi i w sektorze tuczu, a inne do pracy przy zwierzętach podlegających kwarantannie. Po zakończeniu kwarantanny pomieszczenie to powinno podlegać dokładnej dezynfekcji.

Okres kwarantanny pozwala także zwierzętom zregenerować się po stresie związanym z transportem, zaadaptować się do nowych warunków, a jeśli doszło do zakażenia, to objawy staną się widoczne. Izolacja umożliwia także lekarzowi weterynarii inspekcję zwierząt, pobranie próbek krwi do analizy w kierunku określonych chorób oraz szczepienie zwierząt przed wprowadzeniem ich do stada.

Budynki kwarantannypowinny być usytuowane w odległości 2–3 km od fermy i innych czynników ryzyka. Taka lokalizacja jest przewidywana wtedy, gdy zależy nam na zwierzętach o wysokim statusie zdrowotnym. W przypadku, gdy celem izolacji jest zabezpieczenie przed ewentualnym zakażeniem stada jedynie drogą kontaktu, to budynek kwarantanny może być zlokalizowany w pobliżu fermy w odległości 100 – 150 m.

Hierarchia ryzyka dla wprowadzanych zwierząt do stada:

 1. Wszystkie osobniki są hodowane w gospodarstwie (tzn. utrzymane jest stado zamknięte),
 2. Zwierzęta są kupowane ze stad certyfikowanych jako wolne od konkretnych chorób,
 3. Zwierzęta są kupowane ze stad monitorowanych na obecność chorób zakaźnych,
 4. Zwierzęta są kupowane ze stada z pojedynczego źródła o znanym statusie zdrowotnym,
 5. Zwierzęta są kupowane z wielu źródeł o znanym statusie zdrowotnym,
 6. Zwierzęta są kupowane ze stad o nieznanym statusie chorobowym lub takim, w którym zdarzyły się udokumentowane przypadki choroby.