Dostęp do rynku

Jakość płodów rolnych a wartość produkcji

Na rynku krajowym są obecni stali odbiorcy towaru, premiujący dobrą jakość lepszymi cenami. Produkujący towar dobrej jakości są premiowani, jeśli nie bezpośrednio w danym roku istotną zwyżką ceny, to w latach następnych zdobytym doświadczeniem, jak uzyskać jakość towaru i jak uzyskać optymalną cenę.

Towar gorszej jakości (zanieczyszczony, wilgotny, spleśniały, czy porośnięty) ma zawsze niższą wartość. Istotnym dla producenta rolnego wydaje się wiedza o tych wymogach i dobry kontakt z potencjalnymi odbiorcami.

Towar przygotowany prawidłowo, odpowiednio do potrzeb odbiorcy, to wyższe dochody, niższe nakłady i unikanie nieporozumień z kontrahentami. Warto zebrany towar poddać niezależnej ocenie jakościowej w wiarygodnym, sprawdzonym laboratorium. Nie mniej istotne jest zapewnienie dobrych warunków przechowania towaru, o ile tego wymaga, aby jego jakość nie ulegała pogorszeniu, a rolnik był pewien tego, co oferuje na rynek.

Odbiorcy oczekujący konkretnego towaru, prowadzący kontraktację, np. groszek na zielono, ziemniaki do produkcji frytek, jęczmień browarny, mają ściśle skonkretyzowane wymagania dotyczące odmian i parametrów jakościowych produktów. Zapewnienie odpowiedniej, oczekiwanej jakości towaru ułatwiają szkolenia organizowane przez odbiorców (agrotechnika, przygotowanie i przechowania towaru) dla grup producentów lub poprzez opiekuna rolnika, na miejscu w gospodarstwie. Udzielenie pełnego instruktażu przez odbiorców oraz wdrożenie tych zaleceń towaru nie zwalnia z konieczności badania jego parametrów podczas zbioru i przechowywania. Czasem dołączenie jednego transportu towaru np. ziarna o zbyt wysokiej wilgotności może spowodować zepsucie dużo większej partii dobrego towaru.

Jeśli rolnik przeznacza towar do sprzedaży na wolnym rynku nie zwalnia to z konieczności zapewnienia jakości zgodnej z potrzebami potencjalnego odbiorcy. W związku z tym powinien wdrożyć i respektować zasady postępowania z towarem od momentu decyzji o zbiorze, do momentu, w którym towar trafia do magazynu odbiorcy.