Zarządzanie gospodarstwem

Ryzyka dla działalności gospodarstwa

Każda działalność niesie ze sobą ryzyko, zwłaszcza produkcja rolnicza. Konieczne jest zidentyfikowanie tych ryzyk i praca nad ich minimalizacją.

Dotyczy to zarówno ryzyk typowo agronomicznych (np. pogodowych, uprawowych, technicznych, zdrowia zwierząt etc.), finansowych (uzależnienie od jednego odbiorcy lub dostawcy, brak źródeł finansowania działalności) jak też i społecznych (np. reakcja lokalnej społeczności na działania produkcyjne gospodarstwa). Zrównoważona produkcja rolnicza zakłada zminimalizowanie ryzyka, które dało się zidentyfikować, aby uczynić działalność trwałą i opłacalną. Ryzyka w produkcji zwierzęcej to choroby zwierząt i zmiany środowiskowe, niestabilne rynki i nieprzewidywalne regulacje prawne. Ryzyka w produkcji roślinnej związane są głównie z warunkami glebowymi, klimatycznymi i środowiskowymi gospodarstwa lub pola. Przykładowo: lokalizacja przy lesie lub na skraju miasta może nieść ryzyka spowodowane zniszczeniami powodowanymi przez zwierzęta lub ludzi. Dobór roślin uprawnych musi uwzględniać te ryzyka aby zapewnić oczekiwany plon i efekt finansowy. Nawet przy trafnym doborze rośliny i odmiany zmienność warunków klimatycznych i pojawu patogenów może doprowadzić do likwidacji uprawy lub wyników gorszych, niż planowane. Plan biznesowy musi być realny, zbudowany na faktach. Nasilenie się niekorzystnych dla rolnictwa zjawisk pogodowych w wyniku zmian klimatu, takich jak np. wymarznięcia, susze czy większe nasilenie szkodników, bądź trendy w regulacjach prawnych, należy zidentyfikować i uwzględnić w planie biznesowym i organizacji produkcji. W tym celu należy określić:

  • jak często w ostatnich latach dochodziło do znaczących strat w produkcji z powodu niekorzystnego przebiegu pogody oraz poziom tych strat, i których upraw straty dotyczyły,
  • na podstawie tendencji w pojawianiu się chorób i szkodników należy ocenić skuteczność stosowania dotychczasowych zabiegów ochrony roślin,
  • poprzez badania gleb należy określić, czy nie dochodzi do degradacji gleb,
  • określić ryzyko braku możliwości przeprowadzenia w terminie zabiegów agrotechnicznych,
  • jakie regulacje prawne są zapowiadane przez polityków,
  • jakie zmiany rynkowe są zauważalne lub zapowiadane.

Więcej o ryzyku rolniczym w obszarze 3. Stabilność finansowa.