Stabilność finansowa

Kalkulacja kosztów pracy członków rodziny

Praca własna rolnika, a także jego rodziny na rzecz produkcji rolnej, nie stanowi kosztu pieniężnego. Praca własna stanowi jednak element składowy kosztów ekonomicznych, z czego wynika konieczność wyceny jej nakładów.

Nie uwzględnienie kosztów pracy członków rodziny spowoduje, że wynik finansowy uzyskany w danym roku nie da nam pełnej informacji o rzeczywistej opłacalności produkcji. To może jednak mieć istotne znaczenie, np. kiedy małżonka wykonująca w gospodarstwie określoną pracę, będzie spodziewała się dziecka. Zarówno w tym okresie jak i po urodzeniu konieczne będzie zastępstwo, które spowoduje określone koszty pracy. Jeśli zatem koszt pracy małżonki nie był wcześniej kalkulowany, w sytuacji zastępstwa spowoduje to zaburzenia stabilności finansowej gospodarstwa.

Koszt nieopłaconej pracy poniesionej w gospodarstwie rolnym szacowany jest na podstawie jednostkowego kosztu pracy najemnej w gospodarstwach zatrudniających pracowników najemnych. Koszt ten jest szacowany na podstawie przeciętnej płacy w przeliczeniu na 1 godzinę pracowników najemnych w gospodarstwach z danego regionu i danego typu rolniczego. Przy szacowaniu kosztów jednostkowych pracy własnej rolnika uwzględnia się maksymalnie 3000 godzin pracy rocznie, przypadających na osobę pełnozatrudnioną (FWU). To odpowiada 8,2 godzinom pracy dziennie przez 365 dni w roku. Ograniczenie to zostało zastosowane ze względu na to, że w wielu gospodarstwach wymiar czasu pracy członków rodziny rolnika jest określany w nadmiarze.