Zarządzanie wodą

Zarządzanie wodą zanieczyszczoną środkami ochrony roślin, paliwem i nawozami

Woda zanieczyszczona środkami ochrony roślin, olejami silnikowymi i przekładniowymi z maszyn rolniczych jest wysoce szkodliwa dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Mycie, napełnianie i płukanie opryskiwaczy oraz innych urządzeń chemizacyjnych w gospodarstwie (np. zaprawiarek) w miejscach do tego nieprzygotowanych, niesie ze sobą znaczne ryzyko zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych i powierzchniowych. Z upływem czasu substancje czynne mogą ulegać akumulacji w miejscu, gdzie je zostały wylane, osiągając niekiedy wysokie stężenia niebezpieczne dla zdrowia. Substancje czynne mogą wnikać w głąb gleby zanieczyszczając, lub wręcz zatruwając, wody gruntowe. Jeżeli gospodarstwo korzysta z własnego źródła wody, zwłaszcza podskórnego, woda pozyskiwana z tego źródła może nie nadawać się do użytku. Samooczyszczenie wód gruntowych trwa czasem nawet dziesiątki lat, a niektóre substancje czynne wywierają znaczny szkodliwy wpływ na środowisko wodne, a więc i na organizmy biorące udział w oczyszczaniu wód.

W miarę możliwości każde gospodarstwo powinno być wyposażone w wydzielone miejsce na myjnię sprzętu mechanicznego, a zwłaszcza sprzętu chemizacyjnego. Według Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej myjnie maszyn i sprzętu rolniczego powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed przenikaniem szkodliwych substancji do wód gruntowych. Popłuczyny zawierające substancje szkodliwe powinny być likwidowane w bezpieczny sposób, najlepiej z wykorzystaniem metod biologicznych, opisanych w obszarze 9. Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami. Ograniczanie produkcji odpadów i popłuczyn rolniczych. w lekcjach Kontrolowanie powstawania odpadów w gospodarstwie.

W gospodarstwach nie posiadających myjni lepiej jest myć rozsiewacze i rozlewacze nawozów oraz opryskiwacze bezpośrednio w polu, z dala od cieków wodnych, zmieniając każdorazowo miejsce mycia i wypryskując wodę z mycia zbiornika opryskiwacza w trakcie przejazdu roboczego po polu, gdzie środek był stosowany. Należy dbać, aby powstałe skażenia miejscowe nie miały trwałego wpływu na glebę i późniejsze uprawy.

10.18.1 Bezpieczne postępowanie ze sprzętem chemizacyjnym

Z opryskiwaczami i rozsiewaczami nawozów zawsze należy postępować w sposób nie stwarzający zagrożeń ani w trakcie ich pracy, ani postoju.

Napełnianie opryskiwacza powinno odbywać się na szczelnej, utwardzonej nawierzchni z możliwością zebrania powstałych wycieków używanych preparatów lub cieczy roboczej do utylizacji. Miejsce do mycia opryskiwacza zostało opisane w Obszarze 8. Ochrona roślin i może być także wykorzystywane do jego napełniania. Rozsiewacze i rozlewacze do nawozów należy użytkować zgodnie z ich instrukcją i ograniczeniami stosownymi do używanych nawozów. W okresie postoju sprzętu warto kierować się wskazaniami zawartymi w Obszarze 9. Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami. Zabezpieczenie sprzętu po zakończonym sezonie. Producenci maszyn rolniczych zalecają najczęściej stacjonowanie urządzeń pod zadaszeniem i na twardym podłożu. Wiąże się to z koniecznością ochrony sprzętu przed warunkami atmosferycznymi i zapobieganiem niekontrolowanemu zanieczyszczaniu środowiska olejami, nawozami i środkami ochrony roślin. Stacjonowanie bez zadaszenia wymaga lepszego przygotowania, by nie dopuścić do spłukiwania ze sprzętu szkodliwych substancji, a jednocześnie ochronić urządzenia przed korozją.