Powietrze i emisja gazów cieplarnianych

Energia odnawialna

Sposobem na zmniejszenie zanieczyszczanie powietrza jest wykorzystywanie energii pozyskanej z tzw. źródeł odnawialnych. Do niekwestionowanych źródeł energii odnawialnej należy zaliczyć słońce, wiatr, wodę oraz tzw. biogaz.

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł jest godne polecenia, ale decyzję o ewentualnym zainwestowaniu w konkretne źródło energii odnawialnej w konkretnej lokalizacji należy podjąć po zasięgnięciu opinii profesjonalnych fachowców-doradców, którzy ocenią np. zorientowanie budynku w stosunku do stron świata, ilość dni słonecznych lub wietrznych, dostępność biomasy, temperaturę ziemi itp.

Coraz częściej w Polsce można dostrzec, że na dachach domów lub budynków gospodarczych zainstalowane są panele słoneczne. Dzięki temu można pozyskiwać energię elektryczną lub cieplną, bezpośrednio produkowaną przez panele fotowoltaiczne lub solarne, służącą zwykle do podgrzania wody użytkowej lub wspomagającą systemy grzewcze w domu, a także wykorzystaną do np. instalacji gospodarstwa (urządzenia elektryczne, suszenia płodów rolnych itd.). Energia pozyskiwana ze słońca jest najczęściej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej. Powodem tego są stosunkowo tanie i powszechnie dostępne zarówno pojedyncze urządzenia jak i całe systemy. Więcej na ten temat na ptes-ises.itc.pw.edu.pl oraz na pses.eu.

Zamiana energii wiatru na energię elektryczną możliwa jest dzięki wykorzystaniu wiatraków. Rozwój tej gałęzi energetyki alternatywnej zależy od krajowego prawodawstwa. Tym niemniej z punktu widzenia ochrony środowiska, w tym ograniczania zanieczyszczeń powietrza, wiatraki należy uznać za technologię absolutnie godną dalszego rozwoju. Więcej na ten temat na psew.pl oraz na facebook.com/psew.pwea.

Pozyskiwanie energii z elektrowni wodnych dla pojedynczych gospodarstw rolnych nie wydaje się rozwiązaniem możliwym do szerokiego stosowania. Wynika to przede wszystkim z ograniczonych możliwości budowy niewielkich hydroelektrowni – chodzi tu zarówno o znalezienie odpowiedniej lokalizacji, poniesienie sporych nakładów inwestycyjnych i konieczności pokonania trudności administracyjnych. Więcej na ten temat na trmew.pl oraz w najnowszych regulacjach prawnych.

Biogaz pozyskiwany z niewielkich biogazowni stanowi cenne źródło energii i będzie stosowany coraz częściej. Daje on możliwość zagospodarowania m.in. odpadów gospodarczych i w procesie fermentacji metanowej wyprodukowania gazu, którego głównym składnikiem jest metan. Biogaz może być spalany w celu pozyskania energii cieplnej lub elektrycznej. Jednakże budowa biogazowni powinna być brana pod uwagę tylko w przypadku dostępności przez cały rok niezbędnej biomasy. Biomasą taką mogą być gnojowica, obornik, wytłoki owocowe lub kiszonki z traw. Więcej na ten temat oraz na tej stronie.

Wbrew niektórym opiniom za źródła energii odnawialnej nie powinno się uznawać materiałów, które są spalane w piecach lub kominkach, czyli słoma, drewno czy torf. Drewno, nawet to pozyskane ze specjalnych plantacji, np. wierzby energetycznej, nie wydaje się być najlepszym źródłem energii, ponieważ domowe piece lub kominki powodują zanieczyszczenie powietrza pyłami, a niska temperatura spalania prowadzi do powstawania substancji szkodliwych, takich jak: tlenek węgla, tlenki azotu i siarki, wielonienasycone węglowodory aromatyczne. Dioksyny oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – w skrócie WWA lub PAH, (PNAs), albo też (POM) – zawierają związki o skondensowanych pierścieniach aromatycznych, z których wiele jest podejrzewanych lub ma udowodnione własności rakotwórcze. Wydzielają się w trakcie spalania drewna, palenia papierosów, produkcji asfaltu, pracy pieców koksowniczych. Są także obecne w spalinach samochodowych i smole pogazowej. WWA zmieszane z cząsteczkami pary wodnej są elementem smogu. Wszystkie te związki są toksyczne i szczególnie szkodliwe, ponieważ mogą wykazywać właściwości rakotwórcze.

Zdecydowanie szkodliwe i zakazane jest także palenie w piecach odpadami, takimi jak: opony, butelki PET, szmaty, stare meble itd. Ilość wspominanych wcześniej pyłów, wielonienasyconych węglowodorów aromatycznych i dioksyn jest w tym przypadku szczególnie duża.

Więcej informacji w obszarze Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami w punkcie: 9.19 Spalanie odpadów.