BHP

Dopuszczenie do pracy

Dopuszczenie pracowników do pracy odbywa się w toku postępowania kwalifikacyjnego. Każde stanowisko pracy ma zdefiniowane wymagania co do kwalifikacji, predyspozycji i sprawności pracownika. Spełnienie tych wymagań podlega ocenie podczas zatrudniania pracowników.

Podczas naboru pracownika pracodawca sprawdza, czy stan zdrowia i kwalifikacje pozwalają mu na podjęcie pracy na określonym stanowisku, w określonych warunkach wykonywania pracy. W tym celu pracodawca kieruje osobę zatrudnianą na wstępne badania lekarskie (medycyna pracy), wstępne lub okresowe szkolenia BHP i w określonych przypadkach na szkolenia podnoszące jego kwalifikacje w zakresie powierzonych zadań.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy jest aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, wydawanym przez pracodawcę. Musi to być orzeczenie wydane po przeprowadzeniu badań, mających na celu ustalenie możliwości podjęcia pracy na danym stanowisku. Warunku tego nie spełniają wyniki badań, przeprowadzonych dla innych celów niż podjęcie pracy na określonym stanowisku. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich zachowuje aktualność w okresie w nim wskazanym, jednak może stać się nieaktualne, gdyby przed datą dopuszczenia pracownika do pracy wystąpiły zdarzenia, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.

Pracodawca zapoznaje podejmujących pracę pracowników z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. Aby zapewnić pracownikowi możliwość faktycznego i bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych, pracodawca powierza pracownikowi narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania pracy oraz odzież roboczą i w określonych przypadkach środki ochrony indywidualne, i upewnia się, że pracownik potrafi z nich właściwie korzystać. Pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika z zasad stosowania przydzielonych środków ochrony indywidualnej.