BHP

Instruktaż przed rozpoczęciem pracy

Wydając pracownikowi dyspozycję dotyczącą pracy związanej z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych, zidentyfikowanych podczas analizy ryzyka jako punkty krytyczne mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników pracodawca lub osoba kierująca pracownikami przypomina pracownikowi o:

 •  istniejących zagrożeniach,
 •  środkach zapobiegających zagrożeniom,
 •  działaniach służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu ryzyka wynikającego z istniejącego zagrożenia,
 •  konieczności stosowania odzieży ochronnej i/lub innych środków ochrony indywidualnej.

Osoba wydająca dyspozycję upewnia się, że przekazane informacje są zrozumiałe przez pracownika oraz odpowiada na jego ewentualne pytania. Podczas pracy stanowi nadzór nad przestrzeganiem przez pracownika zasad BHP.

Przykładem prac wymagających przypomnienia zasad BHP podczas wydawania dyspozycji są:

 • prace związane ze stosowaniem substancji szkodliwych i/lub łatwopalnych,
 • prace w środowisku szkodliwym lub uciążliwym (opary substancji szkodliwych, niska zawartość tlenu, niska lub wysoka temperatura),
 • prace na wysokości,
 • prace z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych,
 • prace w otoczeniu maszyn i pojazdów mechanicznych.

Brak odpowiedniej wiedzy o zagrożeniach może prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia i życia rolnika i jego współpracowników wskutek działania czynników:

 • mechanicznych (np. poruszające się maszyny, ich ruchome, ostre i wystające elementy, spadające przedmioty, żywe zwierzęta),
 • chemicznych (np. kontakt ze środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, paliwami i smarami ) i pyłowych (np. mielenie, szlifowanie, kruszenie, uprawa gleby, młócenie, cięcie drewna, siew, przesypywanie nawozów lub innych sypkich substancji),
 • niekorzystnych warunków termicznych i czynników atmosferycznych (np. skoki temperatury, zmienna wilgotność, opady atmosferyczne, przeciągi),
 • biologicznych (np. czynniki zakaźne pochodzenia zwierzęcego: wirusy, bakterie, pierwotniaki i grzyby; alergeny i toksyny wytwarzane przez rośliny uprawne oraz przez patogeny roślin i zwierząt),
 • prądu elektrycznego (np. wadliwa budowa urządzeń, nieprzestrzeganie przepisów BHP, lekkomyślność),
 • hałasu (np. podczas pracy maszyn lub urządzeń).