Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Zagrożenia związane z odpadami po rolniczych środkach chemicznych

Odpady po rolniczych środkach chemicznych (opakowania i resztki po środkach ochrony roślin, nawozach) mogą zawierać pozostałości substancji biologicznie czynnych. Ich niekontrolowane wydostanie się do środowiska może mu zagrażać.

Szczegółowe zagrożenia niosące ze sobą środki chemiczne umieszczone są na etykiecie środka, a szczegółowy opis zagrożeń zawarty jest w dołączonych do nich kartach charakterystyki preparatów. O niebezpieczeństwie informują piktogramy znajdujące się na etykiecie (trujące, toksyczne, niebezpieczne dla środowiska, w szczególności dla środowiska wodnego, rakotwórcze, mutagenne). Obok piktogramów dodano opis H i EUH (lista zwrotów opisujące zagrożenie) oraz P (lista zwrotów wskazująca na niezbędne środki ostrożności).

Do odpadów po rolniczych środkach chemicznych zaliczamy:

  • opakowania,
  • popłuczyny, resztki cieczy roboczej,
  • ubrania ochronne (kombinezon, rękawiczki, maski i półmaski) zanieczyszczone środkami chemicznymi,
  • skoncentrowane / stężone pozostałości środków chemicznych,
  • przeterminowanie, niepełnowartościowe środki.

Nieprawidłowe przechowane i transportowane odpadów po rolniczych środkach chemicznych może doprowadzić do zatrucia ludzi lub zwierząt oraz skażenia środowiska. Skażenia mogą być lokalne, punktowe, powodowane np. przez pozostawione na polu opakowanie zawierające pozostałości skoncentrowanego preparatu lub przez niezamierzone straty środka podczas sporządzania cieczy roboczej oraz napełniania opryskiwacza. Mogą być niebezpieczne, ponieważ już niewielka ilość skoncentrowanego preparatu może spowodować niezdatność dużych ilości wody, jeśli dostanie się do jej ujęcia.

Jeśli zanieczyszczenia zostaną wprowadzone do rzeki, jeziora, lub cieków wodnych, mogą prowadzić do zanieczyszczeń bardzo niebezpiecznych ze względu na wielkość rejonu oddziaływania. Nie należy także zapominać o zapylaczach, sprzymierzeńcach upraw i rolnika, które w kontakcie ze środkami ochrony roślin mogą znacząco ucierpieć.