Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Kalibracja sprzętu do wykonywania zabiegów chemicznych

Podstawowym wymogiem sprawności sprzętu do wykonania zabiegów chemicznych jest równomierność aplikacji cieczy roboczej, dlatego kalibracja opryskiwaczy, czy zaprawiarek, jest jednym z podstawowych elementów Integrowanej Ochrony Roślin.

Sprawny opryskiwacz musi być odpowiednio wyregulowany: dobrane rozpylacze / dysze, ciśnienie robocze oraz prędkość poruszania się. Okresową kalibrację wykonuje uprawniony diagnosta co 3 lata, podczas atestacji opryskiwacza, wykorzystując specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Sezonową kalibrację przeprowadza rolnik przed każdym sezonem wegetacyjnym, po postoju opryskiwacza, po każdej zmianie rozpylaczy, zmianie ciśnienia roboczego lub ciągnika. Celem jest uzyskanie wymaganej równomierności pracy rozpylaczy, wielkości kropel i odpowiedniej dawki cieczy na 1 hektar. Kalibracją nazywa się również takie ustawienie opryskiwacza i prędkości jazdy, które pozwala uzyskać prawidłowy i zaplanowany wydatek cieczy oraz środka ochrony roślin w planowanym zabiegu.

W celu ustawienia optymalnej dawki cieczy roboczej oraz kroplistości należy, po zapoznaniu się z uwarunkowaniami wskazanymi na etykiecie środka:

  1. dokonać wyliczenia, uwzględniając: rozstawę rozpylaczy/dysz na belce polowej, rzeczywistą prędkość jazdy opryskiwacza w km/h (najprościej dzieląc 360 m przez czas przejazdu tego dystansu, np. 360 m/ 60 s =6 km/h, lub przeliczeniowo krótszy odcinek), określenie nominalnego wydatku cieczy (q) z jednego rozpylacza (np. przy prędkości 6 km/h, korzystając ze wzoru q = Q * V * r/600, gdzie Q – zaplanowana dawka cieczy na 1 ha, V – zmierzona prędkość jazdy opryskiwacza, r – rozstaw rozpylaczy na belce polowej a 600 jest stałą wartością),
  2. odczytać z tabeli ciśnień dla danego typu rozpylacza przybliżoną wartość wydatku cieczy,
  3. określić rzeczywisty wydatek cieczy z jednego rozpylacza po uruchomieniu opryskiwacza i włączeniu wszystkich sekcji, przez ustawienie nominalnego ciśnienia dla wybranych rozpylaczy i zmierzenie wydatku kilku rozpylaczy, podstawiając naczynia miarowe na 1 minutę.

Jeśli zmierzony wydatek będzie zbliżony do wydatku wyliczonego, to ciśnienie pozostawiamy na tym samym poziomie, w innym przypadku należy odpowiednio je skorygować, przy czym ważne jest, aby odchylenie pomiędzy poszczególnymi dyszami nie przekraczało +- 5%. Znając wydatek z jednej dyszy, możemy wyliczyć objętość cieczy roboczej na opryskanie 1 ha i ilość środka odpowiadającą objętości zbiornika kalibrowanego opryskiwacza.

Opryskiwacze polowe:

Kalibracja zaprawiarek do nasion i materiału nasadzeniowego musi być przeprowadzona dokładnie według procedury opisanej w instrukcji producenta zaprawiarki.