BHP

Oznaczenia ostrzegające pracowników przed zagrożeniami

Pracodawca zapewnia stosowanie widocznych i zrozumiałych znaków ostrzegawczych i informacyjnych oraz znaków zakazu, nakazu i bezpieczeństwa w miejscach zidentyfikowanych w toku analizy ryzyka jako punkty krytyczne, w których stwierdzonych zagrożeń nie można zlikwidować środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy.

W punktach krytycznych umieszczane są:

  • znaki ostrzegawcze, zwracające uwagę na źródła i rodzaje zagrożeń – żółty trójkąt z obwodem i rysunkiem w kolorze czarnym,
  • znaki informacyjne, wskazujące na położenie miejsc i obiektów istotnych z punktu bezpieczeństwa i ratownictwa – zielony kwadrat z białym rysunkiem,
  • znaki zakazu, zabraniające zachowań stwarzających ryzyko wypadków lub sytuacji niebezpiecznych – białe koło z czarnym rysunkiem oraz obwodem i przekreśleniem w kolorze czerwonym,
  • znaki nakazu – zobowiązujące do zachowań ograniczających ryzyko wypadków i zaistnienia sytuacji niebezpiecznych lub mających na celu ochronę przed czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi – niebieskie koło z białym rysunkiem.

Wszystkie powyższe znaki są znormalizowane wg. normy PN-N-01256/03:1993

Ich uzupełnieniem są znaki bezpieczeństwa w zakresie:

  • ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej (PN-EN ISO 7010:2012),
  • technicznych środków przeciwpożarowych (PN-N-01256/04:1997).

Znaczenie znaków i ich lokalizacja powinny być przedmiotem szkoleń BHP dla pracowników.

Miejsca, w których istnieje ryzyko upadku lub kolizji z przeszkodami (np. śliska nawierzchnia, schody, progi, niskie nadproża) powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa. Krawędzie tras przejazdu środków transportu (np. wózków widłowych w magazynach, pakowniach, przechowalniach) powinny być na stałe oznaczone barwą białą lub żółtą.

Zaleca się stosowanie następujących barw:

  • czerwona – sytuacja zagrożenia, stan nieprawidłowy, awarie,
  • żółta – stan nienormalny, ostrzeżenie o zbliżającej się sytuacji zagrożenia,
  • zielona – stan normalny, stan bezpieczeństwa,
  • niebieska – stan, w którym konieczne jest podjęcie działań przez operatora.

Kolor zielony jest kolorem oznaczającym bezpieczeństwo. Oznacza się nim wyłączniki bezpieczeństwa lub drogi ewakuacyjne. Kolor czerwony jest stosowany do oznaczania sprzętu przeciwpożarowego oraz zakazu (ukośne czerwono-białe pasy, pod katem 45º, oznaczają granicę obszaru z zakazem przekraczania). Kolor żółty stosuje się do ostrzegania o niebezpieczeństwie i jest często stosowany do oznaczenia osłon zakrywających części wirujące. Ukośne żółto-czarne pasy, pod katem 45º, oznaczają ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem i stosowane są do oznaczania schodów, progów, nadproży lub wystających elementów.