Zrównoważone łańcuchy żywnościowe UE

Inicjatywa ramowa na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego UE (Sustainable Food System – SFS) jest jednym z głównych działań strategii „Od pola do stołu” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jej celem jest uwzględnienie założeń zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach polityk związanych z żywnością.

Przyjęcie przez Komisję Europejską wniosku w sprawie ram prawnych SFS zapowiedziano na koniec 2023 roku, następnie wniosek zostanie przekazany do Rady Europejskiej i do Parlamentu Europejskiego. Wypracowanie wspólnej propozycji przepisów przez organy UE zajmie od roku do dwóch lat.

Inicjatywa zakłada opracowanie horyzontalnych ram prawnych na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego i określenie ogólnych zasad, celów i obowiązków dla podmiotów w systemie żywnościowym UE, w tym wytycznych dotyczących oznakowania produktów pochodzących ze zrównoważonych upraw i hodowli.

Przyszłe ramy legislacyjne mają na celu podniesienie rangi zrównoważenia w całym łańcuchu rolno-spożywczym, przyspieszenie przejścia na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe i docelowo doprowadzenie do sytuacji, w której cała żywność wprowadzana na rynek Unii Europejskiej, przy zachowaniu dostępności cenowej dla unijnych konsumentów, będzie maksymalnie zrównoważona.

Jak podkreśla Komisja, przez zrównoważenie należy rozumieć trzy filary, które znajdują się w strategii „Od pola do stołu” – środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Są one również wspierane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Rolnictwo zrównoważone jest modelem upraw i hodowli dobrze dopasowanym do potrzeb rolników – pomimo braku jednolitego europejskiego standardu wielu z nich już wdrożyło w swoim gospodarstwie zrównoważone praktyki rolne.

Więcej informacji na temat SFS: