Warunki pracy

Warunki pracy to wszystkie czynniki występujące w danej organizacji, które związane są z charakterem pracy i z otoczeniem, w którym jest ona wykonywana. Warunki pracy obejmują m.in.: lokalizację firmy i miejsca pracy, obiekt i zakres pracy, materialne wyposażenie środowiska pracy (narzędzia, maszyny, urządzenia, budynki), czas pracy, urządzenia socjalne, działalność socjalno-bytową przedsiębiorstwa oraz stosunek pracy.

Szkolenie przedstawia podstawowe przepisy prawa pracy oraz regulacje dotyczące organizacji pracowniczych, prezentuje sposób w jaki należy ustalać warunki pracy i płacy pracowników, prawidłowe wynagradzanie za pracę oraz zasady organizacji pracy młodocianym.

Dodatkowo dwie lekcje zostały poświęcone zasadom dyscyplinowania pracowników jakie można stosować oraz związaną z tym ewidencją takich zdarzeń, opisano zagadnienia dyskryminacji i mobbingu oraz praktyki im zapobiegające, sposoby zaspokajania indywidualnych potrzeb pracowników oraz reagowanie na problemy zdrowotne zatrudnionych związane z wykonywaną pracą.

Trzecia lekcja obszaru zawiera informacje przydatne w planowaniu szkoleń pracowniczych, zatrudniania obcokrajowców oraz kwestie motywowania.

W ramach obszaru „Warunki pracy” dostępne są aktualnie następujące lekcje:

  • Kształtowanie prawidłowych warunków pracy i płacy
  • Właściwa realizacja praw pracowników (część 1)
  • Właściwa realizacja praw pracowników (część 2)

Więcej w Akademii Zrównoważonego Rolnictwa.