BHP

Przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy

Zgodnie z przepisami wyrażonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (ze zmianami) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz.1420, Dz.U. 2019 poz. 1099), podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy są przedmiotem obowiązkowych szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich pracowników oraz obowiązkowych szkoleń pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Tym samym pracodawca i wszyscy pracownicy na każdym szczeblu powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenia pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby oraz szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby BHP obejmują rozszerzony zakres instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca lub wyznaczone przez niego osoby odbywają tego rodzaju szkolenie i odnawiają je w okresach nie dłuższych niż 5 lat. Pracodawca przekazuje pracownikom informację o osobach – o ile takie zostały wyznaczone – wykonujących zadania służby BHP (imię i nazwisko, miejsce pracy, numer telefonu), oraz zapewnia środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na stanowiskach, na których istnieje zagrożenie ich wystąpieniem. Liczba osób wykonujących zadania służby BHP oraz wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, powinna uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Na każdych 50 pracowników powinna przypadać przynajmniej jedna osoba przeszkolona w rozszerzonym zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pamiętać należy zawsze, że powinniśmy przeszkolić z pierwszej pomocy taką liczbę pracowników, aby zapewnić obecność przeszkolonej osoby w każdym obszarze zakładu/gospodarstwa i na każdej zmianie uwzględniając sytuację, że pracownicy mogą być nieobecni w pracy i potrzebujemy zastępstwa dla wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osoby. Pracodawca zapewnia także łączność ze służbami wyspecjalizowanymi w udzielaniu pierwszej pomocy