Zarządzanie gospodarstwem

Strategia gospodarstwa

Działalność każdego gospodarstwa zakłada jego opłacalność działania, zarówno pod względem społecznym jak i indywidualnym, bez szkody dla środowiska. Działalność rolnicza prowadzona jest w długiej perspektywie czasowej i wszystkie działania powinny być zaplanowane zgodnie z uporządkowaną, przemyślaną, długoterminową strategią gospodarstwa.

Aby realizować wybraną strategię, niezbędny jest plan umożliwiający opłacalną produkcję, poprzez wskazanie konkretnych działań w czasie. Ten plan musi obejmować szacunek kosztów i dochodów z planowanych działań, musi być też komunikowalny i weryfikowalny; jest pokazaniem ciągu przyczyno-skutkowego zdarzeń, które muszą zaistnieć, aby nastąpiła prawidłowa realizacja wyznaczonych celów.

Gospodarstwo rolne jest przedsiębiorstwem, które oprócz swojej funkcji produkcji żywności ma zadania finansowe, będące podstawą jego trwałego, zrównoważonego funkcjonowania, jak również dochodów rolnika i płac zatrudnionych osób. Dodatkową cechą takiego przedsiębiorstwa jest konieczna zgodność jego działań z biologicznymi i klimatycznymi uwarunkowaniami oraz otoczeniem społecznym i środowiskowym – produkcja odbywa się przeważnie na otwartych przestrzeniach, w sąsiedztwie wód, lasów, osiedli etc. Dlatego też zarządzanie gospodarstwem jest skomplikowane i wymaga rozwiązywania wielu konfliktów. Można zmniejszyć poziom komplikacji i uniknąć sytuacji konfliktowych opracowując realny i konsekwentny plan zarządzania gospodarstwem, uwzględniający rzeczywiste potrzeby i uwarunkowania. Zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu ma wewnętrzny, jak i zewnętrzny przepływ informacji dotyczących gospodarstwa, a także przejrzyste przyporządkowanie odpowiedzialności pracowników za realizację założonych celów.

Proces produkcji rolniczej jest mocno uzależniony od mało przewidywalnego przebiegu pogody i zmienności rynków. Pojawiające się zagrożenia muszą być uwzględniane, jako określone ryzyko, w strategii gospodarstwa i organizacji jego pracy. Dlatego niezbędne jest świadome przygotowanie procesów zarządzania, produkcyjnych, właściwego wyposażenia technicznego i kompetencji zatrudnionych osób, na wystąpienie możliwych, niekorzystnych zdarzeń. Strategia gospodarstwa musi uwzględniać także zabezpieczenie pracujących w nim osób przed wypadkami oraz niekorzystnym wpływem pracy na ich zdrowie, a także rozwój osobisty i zawodowy pracowników.

Więcej o planie biznesowym w obszarze 3. Stabilność finansowa.