Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Magazyn paliw – organizacja i oznakowanie

W polskich warunkach na uprawę 1 ha gruntów ornych rolnik zużywa rocznie ok. 120 litrów oleju napędowego. Paliwo w gospodarstwie rolnym, wg Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, stanowi około 23 proc. kosztów mechanizacji.

Od 1 stycznia 2013 r. nie jest możliwe magazynowanie paliwa, oleju napędowego, czy benzyny, w zwykłych zbiornikach (beczkach) mających tylko jedną ścianę zewnętrzną – według rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2007r., zbiorniki muszą być dwupłaszczowe. Zbiorniki na paliwo powinny być wkopane w ziemię i zabezpieczone przed przenikaniem paliwa do gruntu, lub, gdy nie przekraczają 5000 l pojemności, mogą być ustawione na powierzchni ziemi, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, oznakowane napisem: „BENZYNA”, „OLEJ OPAŁOWY” lub „OLEJ NAPĘDOWY”. W sąsiedztwie zbiornika z olejem napędowym, czy benzyną, nie wolno przechować nawozów, środków ochrony roślin, drewna i innych palnych materiałów. Bardzo ważne jest też, aby miejsca magazynowania wyposażone były w pompę do bezpośredniego tankowania lub przepompowywania olejów do specjalnych pojemników (przystosowanych i przeznaczonych wyłącznie do napełniania zbiorników ciągników i innych urządzeń), a także w środek do zbierania z powierzchni ziemi rozlanych olejów (piasek, suche trociny, torf). Większość nowych zbiorników dwupłaszczowych jest wyposażonych w pompę z dystrybutorem. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce tankowania pojazdów w gospodarstwie, gdyż są punktem krytycznym powstawania wycieków i przedostawania się paliw do wód powierzchniowych i gruntowych. Dlatego mini dystrybutory powinny być wyposażone w samo-odbijający pistolet, ograniczający możliwość wycieku paliwa podczas tankowania.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi zostały umieszczone zasady przechowywania tych łatwopalnych materiałów.

Przy magazynowaniu paliw konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze względu na możliwe nagromadzenie par produktów ropopochodnych. Pomieszczenia, gdzie przechowywane są paliwa i smary, muszą być wykonane z materiałów niepalnych, dobrze wentylowane, oświetlone światłem naturalnym, a instalacja elektryczna powinna mieć charakter przeciwwybuchowy. Niezbędne jest wyposażenie magazynu w narzędzia do gaszenia pożaru, a więc w gaśnicę, koc gaśniczy, łopaty oraz w pojemniki z piaskiem. W przypadku zbiorników z etyliną niezbędnym elementem wyposażenia są także klucze do otwierania tychże pojemników wykonane z nieiskrzących materiałów. Do zbiorników mogą mieć dostęp jedynie osoby upoważnione.

Dostępne są zbiorniki naziemne, dwupłaszczowe, wyposażone w szybkozłącze do napełniania z cystern, wąż wylewowy paliwa z licznikiem litrów i automatycznym odbijaniem przy napełnieniu zbiornika w pojeździe. Zamykane pokrywy wlewowe i dystrybucyjne chronią zbiornik przed nieupoważnionym dostępem. Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku, filtr na rurociągu ssącym oraz właz rewizyjny umożliwiają sprawne korzystanie ze zbiornika przez wiele lat.

Zbiornik na substancje niebezpieczne np. na olej napędowy powinien być tak usytuowany w gospodarstwie, żeby zachowane były bezpieczne odległości od innych obiektów, to znaczy:

  • od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej minimum – 10 m,
  • od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedzkiej – 5 m.

eko-systemy.pl/documents/PRODUKTY/ZBIORNIKI_NA_OLEJ_NAPEDOWY/DOK/Warunki%20ochrony%20przeciwpozarowej.pdf

Większość rolników w chwili montowania zbiornika objęta jest tzw. dozorem uproszczonym, co oznacza, że do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego użytek. Nie potrzebna jest także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – zbiornika o pojemności do 2,5 tys. L. Kiedy wielkość zbiornika wynosi lub przekracza 2,5 tys. L instalacja obejmowana jest tzw. dozorem ograniczonym (zbiorniki do 15 tys. L). W tym przypadku, oprócz uiszczania corocznych opłat do Urzędu Dozoru Technicznego, można spodziewać się kontroli przeprowadzanej raz na 2 lata. Dlatego wybierając zbiornik o takiej pojemności warto przede wszystkim pamiętać, aby miał on zaprojektowane otwory inspekcyjne, które umożliwią oględziny wewnętrzne, czyszczenie, naprawę i ewentualne badania. Zbiornik, którego pojemność wynosi lub przekracza 2,5 tys. L, powinien być także wyposażony w urządzenie sygnalizujące powstanie wycieku i elementy zabezpieczające przed przenikaniem paliwa do gruntu.

Mini stacja paliwowa musi spełniać podstawowe kryteria bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, minimalna odległość od domu musi wynieść przynajmniej 10 m, od pozostałych budynków i granicy działki – co najmniej 5 m. Minimalna odległość mini stacji od drogi co najmniej 3 m, a od lasu 20 m.