Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Nawozy organiczne powstające w procesie produkcji

Nawozy organiczne – to nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub z mieszanin substancji organicznych, w tym komposty. Naturalne nawozy, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, to:

a) obornik, gnojówka i gnojowica,

b) pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół, bez dodatków innych substancji,

c) komposty.

Szerzej nawozy organiczne zostały opisane w obszarze 7. Zarządzanie substancjami odżywczymi.