Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Nawozy organiczne powstające w procesie produkcji

Nawozy organiczne – to nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub z mieszanin substancji organicznych, w tym komposty. Naturalne nawozy, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, to:

  • obornik, gnojówka i gnojowica,
  • pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół, bez dodatków innych substancji,
  • komposty.

Szerzej nawozy organiczne zostały opisane w obszarze 7. Zarządzanie substancjami odżywczymi.