Bioróżnorodność

Chemizacja rolnictwa a ochrona bioróżnorodności (np. zapylaczy, organizmów wodnych, ptaków)

Chroniąc bioróżnorodność – w tym owady pożyteczne, organizmy wodne, bezkręgowce glebowe, małe ssaki i ptaki – chronimy jednocześnie plon, środowisko i zwiększamy swoje zyski.

Integrowana ochrona roślin nie wyklucza stosowania preparatów chemicznych, niemniej mogą być one wykorzystywane jedynie wtedy, gdy inne metody okażą się niewystarczające dla zabezpieczenia wysokości i jakości plonów. Decyzje o wykonaniu zabiegów chemicznej ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem ich progów ekonomicznej szkodliwości. Stosowanie środków ochrony roślin powinno być zoptymalizowane, ograniczone do niezbędnego minimum, jako świadome i celowe wykonywanie jedynie niezbędnych zabiegów. Dokonując wyboru środków ochrony roślin należy także brać pod uwagę ich selektywność, chroniąc przed stratami gatunki nie będące celem zwalczania.

Przykładowe określenie progów szkodliwości (za CDR Brwinów):

Gatunki chwastówLiczba chwastów (szt./m2) stanowiąca próg szkodliwości
Gorczyca polna2,0
Maruna bezwonna3,0-6,0
Miotła zbożowa10,0-15,0
Ostrożeń polny0,1-2,0
Przetaczniki10,0-15,0
Przytulina czepna0,1-1,8
Owies głuchy5,0

Preparaty – wyłącznie zarejestrowane w chronionej uprawie – muszą być wykorzystywane w sposób racjonalny, w optymalnych dawkach, terminach zwalczania i warunkach pogodowych zapewniających ich wysoką skuteczność. Z ochroną chemiczną wiąże się dbałość o organizmy pożyteczne, takie jak pasożytnicze i drapieżne gatunki owadów. Nawet, jeżeli nie są one w stanie w sposób ciągły ograniczać liczebności szkodników upraw, to jednak stanowią ważny element walki z nimi oraz regulacji natężenia ich pojawu. Kolejną grupą owadów pożytecznych, które należy chronić w trakcie stosowania chemicznych metod ochrony roślin są zapylacze, czyli różne pszczoły, w tym pszczoły miodne, trzmiele, motyle, muchówki i wiele innych. Te owady pożyteczne odgrywają niezwykle ważną rolę w gospodarce człowieka i produkcji żywności. Warto dostrzec ich miejsce w całym środowisku rolniczym, gdzie współtworzą bogactwo świata ożywionego, nie tylko na polach uprawnych. W świecie tym istnieją silne wewnętrzne powiązania, które przyczyniają się do zachowania dynamicznej równowagi w liczebności poszczególnych gatunków. Dobierając terminy, obszary i technikę stosowania zabiegów ochrony roślin należy mieć także na uwadze rzeczywiste ryzyko tych zabiegów dla organizmów wodnych i ptaków.