Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Jednostki utylizujące odpady niebezpieczne

Gospodarstwo rolne nie ma obowiązku posiadania umowy z firmą posiadającą decyzję na unieszkodliwianie odpadów. Posiadanie umowy z odbiorcą odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym ułatwia gospodarowanie tymi odpadami.

Wcześniejsze podpisanie umowy z odbiorcami odpadów zapewni serwis w momencie powstania odpadów i konieczności ich odbioru. Pozwoli, również na zweryfikowanie firmy odpadowej pod kątem posiadania aktualnych decyzji sprawdzenie zapisów decyzji na zbieranie i transport.

Należy również korzystać z udogodnień, które zostały stworzone przez prawo tj.

  • zwrot zużytego akumulatora do punktu sprzedaży w momencie zakupu nowego; takie postępowanie się opłaca, gdyż sprzedawca podczas sprzedaży nowego akumulatora, czy baterii, jest zobowiązany do doliczania do ceny sprzedaży tzw. opłaty depozytowej. W sytuacji, gdy oddamy zużyte urządzenie, opłata ta nie jest naliczana,
  • zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (np. świetlówki) do punktu zbiórki lub przekazanie go do punktu sprzedaży; obecnie niektóre firmy prowadzą odbiór tego rodzaju odpadów bezpośrednio z domu, również dostawca nowego sprzętu zobligowany jest do przyjęcia sprzętu starego. Odpady te zakwalifikowane są do grupy niebezpiecznych ze względu na wykorzystanie do ich budowy materiałów, które będąc niewłaściwie zagospodarowane mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, np. rtęć. Zużyte urządzenia należy dostarczać do odpowiedniego terytorialnie PSZOK lub oddać do sklepu\hurtowni przy zakupie nowego sprzętu,
  • zwrot opakowań po środkach ochrony roślin do punktu sprzedaży.

Odpady z działalności rolniczej nie są objęte gminnymi systemami zbiórki selektywnej, chyba, że inaczej stanowi regulamin gminy. Przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakładają na nią obowiązek zapewnienia mieszkańcom odbiór odpadów, ale tylko i wyłącznie komunalnych.

Więcej szczegółów w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19961320622