Zarządzanie glebą

Woda

Bez czystej wody, będącej podstawą życia, nie ma rolnictwa i produkcji żywności. Rzeki i jeziora, zasilane m.in. przez wody spływające z pól, są podstawowym źródłem wody pitnej oraz siedliskiem różnorodnej flory i fauny.

Środowisko wodne śródpolnych stawów i rowów melioracyjnych oraz strumieni, rzek i jezior w otoczeniu pól uprawnych, to złożony ekosystem powiązany z tym, co się dzieje w glebie.

Woda jest podstawowym czynnikiem wzrostu i plonowania roślin uprawnych. Warunkiem tego jest magazynowanie wody w glebie, jak również możliwość wsiąkania jej w głąb i podsiąku wody z podglebia do sfery korzeni. To wszystko wymaga obecności agregatów glebowych, kapilarów, mikro- i makropor glebowych, które nie istnieją w glebie nadmiernie zagęszczonej.

Zarzadzanie wodą jest szczegółowo opisane w obszarze 10. Zarządzanie wodą.