Europejski Zielony Ład

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności i Unijna strategia od pola do stołu.

Globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europa potrzebuje pilnych działań.

Europejski Zielony Ład to nowa strategia na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, oszczędzającej zasoby i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. ma osiągnąć neutralność klimatyczną.

Ta wizja z kolei została przełożona na bardziej konkretne cele w dwóch – niezwykle ważnych dla rolnictwa – strategiach: „Od pola do stołu” i na rzecz bioróżnorodności.

„Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030” powstała w oparciu o unijną dyrektywę ptasią, dyrektywę siedliskową oraz sieć obszarów chronionych Natura 2000, rozszerzając ich zakres.

„Unijna Strategia od Pola do Stołu” ma wspierać transformację w kierunku zrównoważonego systemu żywnościowego.

W strategiach wyznaczono ambitne cele i zobowiązania do roku 2030, które pomogą EU odbudować zdrowe i odporne ekosystemy oraz stworzyć zrównoważony łańcuch odpowiedzialności za żywność.

Te dwie kluczowe dla rolnictwa strategie są powiązane z WPR, nakreślając cele do osiągnięcia w 2030 r.:

Więcej na temat Europejskiego Zielonego Ładu.