Bioróżnorodność

Monitoring bioróżnorodności na terenie gospodarstwa

W każdym gospodarstwie i jego otoczeniu warto obserwować różnorodność gatunkową i jej dynamikę. Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym, szczególnie odnoszące się do różnorodności roślin i zwierząt dziko żyjących są istotną informacją określającą prawidłowość gospodarowania na danym obszarze.

Szczególnie ważne jest obserwowanie zmian liczebności gatunków rzadkich lub objętych ochroną prawną. Są to najczęściej gatunki o małej tolerancji względem zmian środowiska i jako pierwsze zanikają w środowisku rolniczym. Jeżeli, mimo prowadzonych zabiegów mających na celu utrzymanie bioróżnorodności, obserwuje się zmniejszanie liczebności tych gatunków, należy dokonać analizy czynników, które uległy zmianie i wprowadzić działania naprawcze polegające np. na tworzeniu dodatkowych siedlisk dla gatunków cennych.

Regularnym, urzędowym monitoringiem objęte są łąki włączone do programu rolnośrodowiskowego w ramach pakietu 4 – cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, a także pakietu 5 – cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. Ekspertyzy na tych obszarach wykonywane są co 5 lat i, na podstawie analizy wcześniejszych dokumentacji, dobierany jest optymalny sposób gospodarowania (kośne, kośno-pastwiskowe, czy pastwiskowe) oraz terminy i częstotliwość wykonywania zabiegów.