BHP

Praca na wysokości

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, jeśli powierzchnia ta nie jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub nie jest wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Do prac na wysokości zalicza się prace na drabinach, klamrach, rusztowaniach, słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, czy konstrukcjach budowlanych bez stropów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ze zmianami) (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) prace na wysokości zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania BHP przy wykonywaniu tego rodzaju prac i zapewnić szkolenie dla wykonujących je pracowników. W myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (ze zmianami) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz.1420), szkolenie okresowe pracowników wykonujących prace na wysokości przeprowadza się w formie szczegółowego instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku.

Program szkolenia ustala jego prowadzący stosownie do charakteru prac wykonywanych w gospodarstwie. Przykładowy program szkolenia dla pracowników wykonujących prace na wysokości obejmuje następujące zagadnienia:

  • przepisy BHP pracy na wysokości,
  • sprzęt i organizacja prac na wysokości,
  • asekuracja i środki ochrony pracowników (zbiorowe i indywidualne),
  • prace na drabinach / rusztowaniach / platformach / konstrukcja wieżowych,
  • zapobieganie upadkom z wysokości,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków.