BHP

Odzież i wyposażenie robocze oraz ochronne

W sytuacjach kiedy pracownicy narażeni są działanie czynników atmosferycznych, wysokich lub niskich temperatur, promieniowania, hałasu, lub gdy konieczne jest zachowanie higieny w kontakcie z produktami, pracodawca zapewnia odpowiednią do specyfiki prac odzież i wyposażenie robocze.

W sytuacjach kiedy nie można uniknąć zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej obejmujące wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Szczegółowe zasady ich doboru i stosowania opisane są w Załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Środki ochrony indywidualnej powinny być dostosowane do zagrożeń, uwzględniać warunki istniejące w miejscu pracy oraz dopasowane do użytkownika. Powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, w czasie, w przypadkach i w sposób określony przez pracodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę.

Dobierając środki ochrony osobistej pracodawca powinien ocenić czy spełniają one wymagania gwarantujące odpowiednią ochronę pracownika. Przy ich ustalaniu dla poszczególnych stanowisk pracy pracodawca powinien uwzględniać wskazania zawarte w Tabelach nr 1-3 ww. Załącznika.

Tabela 1 określa zagrożenia fizyczne (mechaniczne, termiczne, elektryczne, promieniowanie, hałas), chemiczne (aerozole, pyły, płyny, gazy i pary) i biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, antygeny, pierwotniaki i bezkręgowce), przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej dla poszczególnych części ciała (głowy, twarzy, oczu, narządów słuchu, dróg oddechowych, rąk, nóg, skóry, tułowia i dróg rodnych).

Tabela 2 określa rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej, takich jak: odzież ochronna, hełmy, nakrycia głowy, środki ochrony rąk i nóg, twarzy i oczu, skóry, układu oddechowego, słuchu oraz środki ochrony przed upadkiem z wysokości.

W Tabeli 3 wymienione są wszystkie możliwe elementy w ramach poszczególnych, ww. rodzajów środków ochrony indywidualnej.

W przypadku ryzyka zabrudzenia odzieży ochronnej lub środków ochrony indywidualnej substancjami chemicznymi sklasyfikowanymi jako niebezpieczne, pracodawca musi zapewnić czyszczenie i pranie tego wyposażenia. Nie wolno dopuścić do tego, że pracownik czyści lub pierze taką zabrudzoną odzież ochronną w domu (nawet przy założeniu, że otrzymuje ekwiwalent za pranie odzieży). Należy pamiętać, że pracodawca musi monitorować czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony osobistej. W przypadku stwierdzenia, że pracownik podczas pracy nie używa przydzielonych i wymaganych środków ochrony osobistej, pracodawca lub przełożony tego pracownika ma obowiązek przerwać pracę i zażądać dostosowania się pracownika do zdefiniowanych wymagań. Nie można dopuścić do pracy osobę, która nie stosuje się do obowiązku używania wymaganych środków ochrony osobistej.