Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Procedury w na wypadek niebezpiecznych zdarzeń z nawozami

Podczas magazynowania, transportu i stosowania nawozów, mogą zaistnieć nieprzewidziane zdarzenia o niebezpiecznym charakterze, zagrażające ludziom i środowisku.

W przypadku niebezpiecznych zdarzeń w trakcie magazynowania należy stosować zasady postępowania przewidziane dla środków ochrony roślin, w wypadku zdarzeń w trakcie transportu należy bezwzględnie ograniczyć przedostawanie się nawozów do środowiska, zwłaszcza cieków i zbiorników wodnych i zawiadomić odpowiednie służby wyspecjalizowane w ograniczaniu i likwidacji skutków katastrof komunikacyjnych.