Ochrona roślin

Pozostałości środków ochrony roślin w produktach rolniczych

Produkcja żywności ma sens jedynie wtedy, gdy spełnia oczekiwania i potrzeby konsumenta. Obecnie często jest to dla producenta podstawowym warunkiem uzyskania oczekiwanej ceny jednostkowej produktu, a w efekcie stabilności finansowej gospodarstwa. Konsumenci mają zróżnicowane wymagania, które przemysł przetwórczy, lub firmy pośredniczące, starają się zaspokoić. Wymagania mogą dotyczyć m.in. ponadnormatywnych ograniczeń dotyczących pozostałości środków ochrony roślin w ogóle, lub niestosowania konkretnych grup chemicznych, albo też obecności jedynie ściśle określonych substancji w zredukowanych ilościach. Szczególnym przypadkiem jest produkcja ekologiczna, w której dozwolone jest stosowanie ograniczonej palety środków ochrony roślin.

Badaniem pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i w żywności zajmują się w Polsce certyfikowane laboratoria należące do europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Podstawowym aktem regulującym kwestie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 28 stycznia 2002 roku, ustanawiające ogólne zasady regulujące sprawy żywności i pasz, w szczególności ich bezpieczeństwo, na poziomie wspólnotowym i krajowym, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz określające procedury w tym zakresie. W Polsce podstawową regulacją w tym zakresie jest Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Elementem bezpieczeństwa żywności są analizy obecności środków ochrony roślin w płodach rolniczych i żywności. Ocenę uzyskanych wyników analiz prowadzi się w oparciu wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) środków ochrony roślin zamieszczony w: rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni. Aktualnie obowiązujące wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów na obszarze Wspólnoty Europejskiej publikowane są również w Internecie.