Ochrona roślin

Pozostałości ŚOR w produktach rolniczych

Produkcja żywności ma sens jedynie wtedy, gdy spełnia oczekiwania i potrzeby konsumenta. To często jest już dla producenta warunkiem podstawowym uzyskania oczekiwanej ceny jednostkowej produktu, a w efekcie stabilności finansowej gospodarstwa.

Konsumenci mają zróżnicowane wymagania, które przemysł przetwórczy, lub firmy pośredniczące, starają się zaspokoić. Między innymi wymagania mogą dotyczyć ponadnormatywnych wymagań dotyczących pozostałości środków ochrony roślin w ogóle, lub niestosowania konkretnych grup chemicznych, albo też w ściśle określonych substancji w zredukowanych ilościach. Szczególnym przypadkiem jest produkcja ekologiczna, w której dozwolone jest stosowanie ograniczonej palety środków ochrony roślin: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kontrola-i-certyfikacja).

Badaniem pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i w żywności zajmują się w Polsce certyfikowane laboratoria należące do europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF).

Podstawowym aktem regulującym kwestie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 28 stycznia 2002 roku, ustanawiające ogólne zasady regulujące sprawy żywności i pasz, w szczególności ich bezpieczeństwo, na poziomie wspólnotowym i krajowym, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz określające procedury w tym zakresie. Elementem bezpieczeństwa żywności są analizy obecności środków ochrony roślin w płodach rolniczych i żywności. Ocenę uzyskanych wyników analiz prowadzi się w oparciu wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) środków ochrony roślin zamieszczony w: rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni. Aktualnie obowiązujące wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów na obszarze Wspólnoty Europejskiej publikowane są również pod adresem internetowym: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21289.

Obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności budzi niepokój a nawet sprzeciw konsumentów. W tej sytuacji warto uczyć konsumentów żywności, że środki ochrony roślin są jak leki niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin i otrzymania plonu, z którego produkuje się bezpieczną żywność. Zobacz: https://youtu.be/TYtDqguzadk.