Warunki pracy

Zapobieganie mobbingowi

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje pojęcie mobbingu jako obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników. Obejmuje ono sprzysięganie się lub mobbing przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem psychicznego dręczenia.

Mobbing charakteryzuje się stałymi, negatywnymi uwagami lub krytyką, społecznym izolowaniem danej osoby, plotkowaniem lub rozprzestrzenianiem fałszywych informacji. Agresja słowna i fizyczna oraz zachowania o obraźliwym charakterze to mobbing. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Na przeciwdziałanie mobbingowi składa się szkolenie pracowników aby potrafili rozpoznać skierowane względem nich zachowania i wiedzieli co zrobić aby chronić się przed takimi niedozwolonymi praktykami. Ponadto należy zapewnić pracownikom możliwość komunikowania (w tym anonimowego) o występujących praktykach związanych z mobbingiem. Dlatego należy zapewnić pracowniom np. dedykowany adres mailowy czy skrzynkę wywieszoną w zakładzie gdzieś poza zasięgiem kamer monitoringu (tzw. suggestion box). Pracodawca musi analizować wszystkie zgłoszenia mobbingu jakie przesyłają pracownicy oraz podejmować stosowane działania eliminujące mobbing z miejsca pracy i zapobiegające ryzyku ponownego pojawienia się podobnej sytuacji.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać temu zjawisku.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Istotne jest przy tym, że pracodawca odpowiada za mobbing w środowisku pracy, nawet jeśli sam nie jest jego sprawcą. Nie powinien więc tolerować zachowań mających cechy mobbingu u innych osób, w tym przede wszystkim ze strony pracowników.