Stabilność finansowa

Dokumentacja kosztów produkcji wraz z usługami zewnętrznymi

Dokumentacja wszystkich zdarzeń gospodarczych wynikających z prowadzenia działalności jest koniecznym działaniem, dzięki któremu poza sprawami wynikającymi z rozliczeń np. z Urzędem Skarbowym, producent posiada niezbędne informacje o kosztach i opłacalności danej działalności.

Potrzeba ograniczenia kosztów produkcji jest ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi usług na rynku. Tzw. „outsourcing” to korzystanie z usług zewnętrznych, zlecanych przez gospodarstwa szukające optymalnych rozwiązań usprawniających gospodarowanie. Celem „outsourcing’u” jest obniżenie kosztów działalności i lepsze reagowanie na zmieniające się wymagania na rynku oraz optymalizacja inwestycji. „Outsourcing” ma na celu identyfikację tych zadań w przedsiębiorstwie, które podmiot zewnętrzny zrobiłby lepiej i taniej. Pozwala przedsiębiorstwom skupić się na najważniejszych dla gospodarstwa obszarach działalności. Obniżenie kosztów operacyjnych wpływa na poprawę rentowności. Wykorzystanie usług zewnętrznych może także wpłynąć na: większą elastyczność cenową, znalezienie tańszych źródeł finansowania, a również na realizowanie nowych przedsięwzięć, które zwiększą konkurencyjność gospodarstwa.

Zalety „outsourcing’u”, to:

  • oszczędność czasu pozwalająca osobie zarządzającej skupić się na podstawowych działaniach gospodarstwa. Wyspecjalizowany dostawca zazwyczaj działa sprawniej, osiąga lepsze wyniki i generuje mniejsze koszty,
  • obniżenie kosztów – pozwala przedsiębiorstwom zastąpić koszty stałe zmiennymi, rozłożonymi na dłuższy okres, przede wszystkim dotyczy to sprzętów i maszyn,
  • redukcja zatrudnienia,
  • zmniejszenie administracyjnych kosztów zarządzania pracownikami,
  • poprawa kontroli jakości i przeniesienie odpowiedzialności na podmioty zewnętrzne,
  • poprawność przepływu gotówki,
  • lepsza obsługa informatyczna.