Ochrona roślin

Ochrona bioróżnorodności na terenach chronionych chemicznie i wokół nich

Celem stosowania chemicznych zabiegów ochrony roślin jest ograniczenie liczebności agrofagów do poziomu nie stanowiącego zagrożenia dla plonowania roślin uprawnych, natomiast obowiązkiem stosującego jest niedopuszczenie do wystąpienia negatywnych, ubocznych skutków zabiegów takich, jak likwidowanie organizmów pożytecznych (pasożyty, drapieżcy, owady zapylające) i innych gatunków nie będących celem zwalczania.

Zachowanie bioróżnorodności jest obowiązkiem każdego rolnika i dlatego stosowanie metody chemicznej należy ograniczać do niezbędnego minimum dobierając środki ochrony roślin najmniej zagrażające środowisku i zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej na sąsiadujące uprawy i otaczające pole środowisko. Więcej o pożytecznych organizmach w środowisku rolniczym pod adresem: Organizmy_pozyteczne_w_srodowisku_rolniczym.pdf (akademiapsor.pl) . Możliwy negatywny wpływ agrotechnologii na bioróżnorodność jest dobrze znany, ale środowiska ostojowe, siedliska, np. zadrzewienia, zakrzaczenia, zabagnienia etc. w krajobrazie rolniczym mogą równoważyć spadek bioróżnorodności spowodowany intensyfikacją produkcji rolniczej. W celu zwiększenia efektywności produkcji, rolnictwo upraszcza strukturę upraw, eliminując gatunki niepożądane i tworząc łatwe do uprawy mechanicznej wielkoobszarowe pola. Upraszczanie krajobrazu, podobnie jak niektóre zabiegi agrotechniczne, eliminuje wiele gatunków zwierząt i roślin. Wzbogacanie krajobrazu w zadrzewienia śródpolne, miedze, oczka wodne, środowiska trawiaste itp. zwiększa bogactwo gatunkowe zwierząt i roślin.