BHP

Szkolenia pracowników z BHP

Obowiązek szkolenia BHP dotyczy wszystkich pracowników gospodarstwa. Rolnik pracuje na wielu stanowiskach, które wymagają różnych umiejętności powodując jednocześnie liczne zagrożenia zdrowotne. Obowiązkiem każdego rolnika jest zapewnienie sobie oraz swoim współpracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu uniknięcia wypadków i chorób zawodowych.

Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę swoim pracownikom odbywania wstępnych i okresowych szkoleń BHP w zakresie właściwym dla rodzaju wykonywanej pracy i stanowiska pracy wynika z Kodeksu Pracy. Szczegółowe wymagania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (ze zmianami) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. oraz Dz.U. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. a także Dz.U. Nr 196, poz.1420).

Szkolenia mogą być przeprowadzane przez pracodawcę lub wyznaczonego do tego celu pracownika, z których każdy musi być uprzednio przeszkolony w formie zakończonego egzaminem kursu lub seminarium, organizowanego przez jednostkę prowadzącą działalność szkoleniową w zakresie BHP. Szkolenia można także zlecić bezpośrednio osobie lub jednostce prowadzącej działalność szkoleniową w tym zakresie.

Szkolenia wstępne przeprowadzane są w formie:

 • instruktażu ogólnego – dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników,
 • instruktażu stanowiskowego – dla pracowników na stanowiskach robotniczych rozpoczynających pracę lub przeniesionych na nowe stanowisko.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Szkolenia okresowe przeprowadzane są dla poszczególnych grup pracowników w następujących odstępach czasu:

 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych – instruktaż – co najmniej co 3 lata,
 • dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami (kierowników, mistrzów, brygadzistów) – kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane – co najmniej co 5 lat,
 • dla pracowników administracyjnych i biurowych narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne – co najmniej co 6 lat.
 • UWAGA: Zgodnie z § 15 ust. 1 r.s.b.h.p kolejne szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Do prac szczególnie niebezpiecznych wymienionych w powołanym rozporządzeniu należą:

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych (np. substancji i preparatów chemicznych – w tym np. środki chwastobójcze czy biobójcze),
 • prace na wysokości.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem przeprowadzanym przez organizatora, np. odpowiednio przeszkolonego pracodawcę. Potwierdzeniem odbycia szkolenia i pozytywnego wyniku egzaminu jest zaświadczenie dołączane do akt osobowych pracownika. Podczas szkolenia pracownik uzyskuje, aktualizuje lub uzupełnia wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania pracy i zachowania się na stanowisku pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Program szkolenia opracowuje prowadzący szkolenie, np. odpowiednio przeszkolony pracodawca odpowiednio do charakteru działalności prowadzonych w gospodarstwie i rodzaju stanowisk pracy, z uwzględnieniem analizy ryzyka. Zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:

 • czynniki środowiska pracy mogące powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy,
 • środki i działania zapobiegające zagrożeniom,
 • przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • związane z pracą obowiązki i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób,
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenie pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Ramowe programy szkoleń wstępnych i okresowych dla różnych grup pracowników, wzór karty szkolenia oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dostępne są w załącznikach wzmiankowanego rozporządzenia MGiP.

W gospodarstwie powinny być przechowywane dokumenty potwierdzające działania szkoleniowe, zawierające informacje o datach i programach szkoleń oraz wykładowcach. Powinny być dostępne listy obecności uczestników szkoleń.