Produkcja zwierzęca

Działanie antybiotyków

Spośród tysięcy naturalnie występujących antybiotyków, tylko kilkadziesiąt z nich ma obecnie zastosowanie w medycynie. Pozostałe to substancje – dla człowieka – toksyczne, rakotwórcze lub wywołujące inne działania niepożądane.

Obecnie w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych stosuje się następujące grupy antybiotyków oraz chemioterapeutyków:

1. B-laktamypenicyliny, penicyliny z inhibitorem, cefalosporyny/cefamycyny, monobaktamy, trójbaktamy karbapenemy, penemy
2. Aminoglikozydystreptomycyna, neomycyna, kanamycyna, entamycyna, tobramycyna, netylmycyna, isepamycyna, amikacyna
3. Tetracyklinydoksycyklina, tetracyklina, minocyklina
4. Makrolidy/ketolidy 
stare:Erytromycyna, spiramycyna, josamycyna
nowe:  cykliczny węglan erytromycyny (Dawercin), roksytromycyna,  klarytromycyna, azytromycyna, dirytromycyna
ketolidytrolitromycyna
5. Linkozamidylinkomycyna, klindamycyna
6. Streptograminypristinamycyna, chinupristina, dalfopristina
7. Oksazolidynonylinezolid
8. Glikopeptydywankomycyna, teikoplanina
9. Chloramfenikoldetreomycyna
10. Polimiksynykolistyna
11. Rifamycynyrifampicyna
12. Sulfonamidykotrimoksazol
13. NitroimidazoleMetronidazol, ornidazol
14. Nitrofuranynitrofurantoina, furagin, nifuroksazyd
15. Chinolonykwas pipemidynowy, norfloksacyna, pefloksacyna, ciprofloksacyna, ofloksacyna, lewofloksacyna, sparfloksacyna, moksifloksacyna, gemifloksacyna
16. Kwas fusydowy 
17. Leki przeciwgrzybicze: 
polieny:Nystatyna, amfoterycyna B
azole:flukonazot, itrakonazol, ketokonazol, ekonazol, worikonazol
antymetabolity:5-fluorocytozyna
18. Leki przeciwwirusoweacyklowir, didanozyna, famcyklowir, gancyklowir, indinawir, lamiwudyna, nalfinawir, ritonawir, sakwinawir, stawudyna, zalcytabina, zydowudyna

Wszystkie te substancje różnią się m.in. stopniem wchłaniania oraz przenikania do tkanek, a także sposobem, zakresem i mechanizmem działania. Mechanizmy te, w ogólnym ujęciu, sprowadzają się do:

  • blokowania syntezy istotnych dla funkcjonowania bakterii substancji,
  • zakłócenia replikacji RNA,
  • zakłócenia syntezy białek w bakteriach,
  • upośledzenia działania i budowy ściany komórkowej drobnoustrojów,
  • blokowania syntezy kwasów nukleinowych w DNA komórek bakteryjnych.

Na rynku medycznym dostępnych jest wiele różnych produktów leczniczych przeznaczonych do antybiotykoterapii, w tym część z nich zawiera tą samą substancję czynną. Przykładem jest amoksycylina, którą można znaleźć w ponad 120 lekach. Każdy z tych medykamentów różni się jednak nazwą, stężeniem substancji aktywnej, sposobem dawkowania i wskazaniem użytkowym. Może też mieć inną postać, zawierać różne związki i nośniki oraz charakteryzować się innym czasem działania, czy okresem karencji. Niemniej to substancja czynna i jej odpowiedni dobór oraz dawkowanie decyduje o powodzeniu leczenia.

Lista produktów leczniczych dopuszczonych do stosowania i obrotu w Polsce dostępna jest w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.