Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Ocena ryzyka dla magazynu odpadów

Ocena ryzyka to zidentyfikowanie zagrożeń, związanych z danym przedsięwzięciem, które mogłyby spowodować szkody dla ludzi zwierząt i środowiska. W tym przypadku dotyczy ona określenia potencjalnego wpływu magazynu odpadów niebezpiecznych na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem stref wrażliwych, rozumianych jako: ujęcia wody pitnej, studnie, cieki wodne, wody podziemne.

Ryzyko jakie jest związane z magazynowaniem środków ochrony roślin oraz odpadów powstających w skutek ich stosowania zależy w dużej mierze od:

  • lokalizacji magazynu,
  • zastosowanych rozwiązań technicznych (konstrukcji i wyposażenia magazynu) służących minimalizowaniu ryzyka skarżenia środowiska,
  • ilości oraz rodzaju magazynowanych preparatów chemicznych (zagrożenia jakie są związane ze stosowaniem środka chemicznego określa w sposób szczegółowy jego karta charakterystyki),
  • stosowanych w magazynie procedur i zabezpieczeń.

Gromadząc odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin należy pamiętać o ich wypłukaniu przy napełnianiu opryskiwacza.