Zarządzanie gospodarstwem

Przeglądy i naprawy sprzętu mechanicznego

Sprzęt mechaniczny używany w gospodarstwie jest coraz bardziej zaawansowany technicznie i coraz droższy. Oczekiwaną jego efektywność można uzyskać jedynie dbając o jego sprawność i jakość pracy. Każdy sprzęt mechaniczny posiada właściwe dla swojej konstrukcji i sposobu użytkowania terminy przeglądów technicznych, warunkujące jego trwałość i bezawaryjną pracę.

Znajomość użytkowania i terminów obsługi technicznej, ich przestrzeganie, jest podstawą bezpiecznej eksploatacji sprzętu, a co za tym idzie realizacji planów produkcyjnych oraz minimalizacji ryzyka strat w wyniku nieoczekiwanych awarii. Naprawy wykonywane we własnym zakresie – zwłaszcza prostych urządzeń czy narzędzi – często są koniecznością w gospodarstwie rolnym. Właściwa organizacja pracy wymaga dokumentowania wszelkich napraw i przeglądów sprzętu mechanicznego. Przy naprawach wykonywanych własnymi siłami konieczne jest dotrzymywanie obowiązujących zasad BHP odpowiednich do charakteru wykonywanych prac. Inaczej jest ze skomplikowanym sprzętem, wymagającym specjalistycznych narzędzi i oprzyrządowania elektronicznego. W takich przypadkach konieczne jest zwrócenie się do autoryzowanych punktów serwisowych. Obowiązkowy przegląd aparatury ochrony roślin wynika z zapisów ustawy, którym należy się bezwzględnie podporządkować.