Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Nieszczelność magazynu paliw, gleba skażona paliwem, „spalony” olej, zużyte smary, filtry, węże itd.

Jeśli dojdzie do skażenia gleby substancjami ropopochodnymi, takimi jak: paliwa, smary, oleje, przede wszystkim należy usunąć nieszczelność, która przyczyniła się do wycieku. Należy podjąć działania mające na celu zatrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych w głąb gruntu, aby nie doszło do skażenie wód gruntowych.

W razie konieczności otoczyć wałem ochronnym z suchej ziemi, piasku lub innego materiału niepalnego. Znaczne wycieki można ostrożnie pokryć pianą, aby ograniczyć ryzyko pożaru. Zabezpieczoną glebę usunąć i umieścić w szczelnym zbiorniku do czasu przekazania podmiotowi, który zagospodaruje ten odpad. Należy, również podjąć wszelkie działania naprawcze, które spowodują, że zanieczyszczenie nie będzie stanowiło zagrożenia dla ludzi i środowiska. Odpowiedzialność za usunięcie zanieczyszczeń ponosi właściciel gruntu.

Naprawy maszyn, wymiany płynów eksploatacyjnych i filtrów powinna dokonywać profesjonalna firma zewnętrzna; po jej stronie pozostaje zagospodarowanie odpadów, chyba, że umowa z tym usługodawcą stanowi inaczej.

Odpady olejowe, zużyte smary, filtry, czyściwo, węże hydrauliczne, sorbent zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi należy przekazać jednostce prowadzącej utylizację odpadów. Oleje powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację lub poddawane innym procesom. Przeciętny posiadacz zużytych olejów nie jest w stanie we własnym zakresie wykonać tych zabiegów, w związku z czym powinien je przekazywać podmiotowi gwarantującemu ich zagospodarowanie zgodnie z prawem. Jednym z uprawnionych podmiotów do zbiórki tego typu odpadów jest PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad, które weryfikuje na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Podczas oddawania odpadów należy również okazać się potwierdzeniem dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie danej gminy lub miasta. Innym sposobem pozbycia się zużytych olejów jest gromadzenie ich w osobnym zbiorniku, a następnie przekazanie do stacji benzynowej. To rozwiązanie nakazuje nam prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz wnoszenie opłaty za korzystanie ze środowiska w związku ze składowaniem odpadów.

Magazyn olejów odpadowych musi spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej. Pojemniki z olejami przechowuje się na utwardzonym miejscu, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem gruntu, opadami atmosferycznymi, posiadać niepalne środki do zebrania ew. wycieków. Oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Na pojemnikach umieszcza się napis „olej odpadowy” w celu jego identyfikacji. Pełny tekst Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi Dz.U.2015 poz. 1694 pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001694

Więcej w: