Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Szkolenia w zakresie zapobiegania zdarzeniom niebezpiecznym

Praca przy rolniczych środkach chemicznych i odpadach nie jest bezpieczna, dlatego pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni, zwłaszcza na wypadek niepożądanych zdarzeń, zagrażających zdrowiu ludzi, zwierząt i środowiska.

Zapobieganiu takim zdarzeniom poświęcone są szkolenia BHP, które dotyczą wszystkich pracowników gospodarstwa. Rolnik pracuje na wielu stanowiskach, które wymagają różnych umiejętności powodując jednocześnie liczne zagrożenia zdrowotne. Obowiązkiem każdego rolnika jest zapewnienie sobie oraz swoim współpracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu uniknięcia wypadków i chorób zawodowych. Obowiązek ten, w formie zapewnienia pracownikom odbywania wstępnych i okresowych szkoleń BHP, w zakresie właściwym dla rodzaju wykonywanej pracy i stanowiska pracy, wynika z Kodeksu Pracy. Podczas szkolenia pracownik uzyskuje, aktualizuje lub uzupełnia wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania pracy i zachowania się na stanowisku pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W gospodarstwie powinny być przechowywane dokumenty potwierdzające szkolenia, zawierające informacje o datach i programach szkoleń oraz wykładowcach. Powinny być dostępne listy obecności uczestników szkoleń.

Więcej informacji w lekcjach obszaru 15. BHP.