Zrównoważona produkcja zwierzęca

Opracowana przez nas lista praktyk obejmuje takie zagadnienia jak dobrostan, w tym zachowanie zdrowia i produktywności zwierząt oraz jakości produkcji, bioasekurację, ograniczenie stosowania antybiotyków wyłącznie do celowanego leczenia i wykluczenie ich prewencyjnego użycia oraz unikanie stosowania w leczeniu zwierząt antybiotyków krytycznych w leczeniu ludzi.

Ważnym elementem zalecanych praktyk są aspekty klimatyczne, takie jak ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności minimalizowanie ulatniania metanu, amoniaku i tlenków azotu. Ponadto odpowiednie wykorzystanie odchodów zwierzęcych może przyczynić się do poprawy żyzności gleby i zwiększenia bioróżnorodności.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

Pobierz w formacie PDFPNG

Lista zrównoważonych praktyk w produkcji zwierzęcej:

Dbałość o dobrostan zwierząt – dobrostan zwierząt jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym zachowanie dobrego stanu zdrowia zwierząt, ich produktywności i jakości produkcji. Oprócz strony ekonomicznej dobrostan pozwala na społeczną akceptację branży jako działającej zgodnie z zasadami etyki i humanitaryzmu.

Stosowanie antybiotyków wyłącznie w formie celowanego leczenia – leczenie zwierząt musi wynikać z rzeczywistej konieczności takich działań, a stosowanie w nim antybiotyków jest dopuszczalne jedynie jako leczenie celowane pojedynczych zwierząt lub grup produkcyjnych. Stosowanie prewencyjne antybiotyków jest wykluczone poza ściśle określonymi przypadkami, np. przy zasuszaniu krów.

Unikanie stosowania antybiotyków krytycznych w leczeniu – ze względu na niebezpieczeństwo antybiotykooporności bakterii groźnych dla człowieka, antybiotyki krytyczne powinny zostać maksymalnie ograniczone w leczeniu zwierząt gospodarskich. Ich stosowanie powinno być wyjątkiem, jednoznacznie uzasadnionym wynikami badania bakteriologicznego.

Systemy żywienia i utrzymania zwierząt minimalizujące emisję gazów cieplarnianych – ponad połowa emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa jest pochodną produkcji zwierzęcej. Każda zmiana systemu żywienia przeżuwaczy, utrzymania zwierząt i gromadzenia odchodów w sposób minimalizujący ulatnianie metanu, amoniaku i tlenków azotu przyczynia się do zmniejszenia niekorzystnych zmian klimatycznych.

Stosowanie zasad bioasekuracji – choroby zwierząt, a zwłaszcza szerzące się epidemicznie, są ogromnym zagrożeniem dla każdej produkcji zwierzęcej, jej produktywności i opłacalności. Jest to ważne dla wszystkich gatunków zwierząt, lecz w wypadku drobiu i trzody chlewnej decyduje o istnieniu tych kierunków produkcji.

Celowe i zgodne z prawem zagospodarowanie odchodów zwierzęcych – wszelkie odchody zwierzęce prawidłowo wykorzystane są doskonałymi nawozami organicznymi umożliwiającymi utrzymanie i poprawę żyzności gleby, jej bioróżnorodności, a przez to uzyskanie trwale wysokich i opłacalnych plonów roślin bez szkód środowiskowych.

Przestrzeganie zasad BHP przy obsłudze zwierząt i pracy w gospodarstwie – bezpieczeństwo życia i zdrowia pracowników i innych osób ma charakter nadrzędny nad celami produkcyjnymi gospodarstwa. To wymaga dokładnej analizy każdego stanowiska pracy, związanych z nim zagrożeń oraz identyfikacji dróg ich usuwania lub minimalizacji ryzyka dla ludzi. Wymogi BHP mają charakter jednoznacznie opisany w regulacjach prawnych i nie podlegają interpretacji.