Produkcja zwierzęca

Zabezpieczenie systemu czarno-białego

Ważnym elementem prewencji, mającym duży wpływ na skuteczność przeciw-epizootycznego zabezpieczenia ferm, jest stworzenie warunków do wprowadzenia w nich systemu „czarno-białego”. Polega on na podziale szczelnie ogrodzonego terenu fermy na strefę produkcyjną „białą” i strefę zaopatrzeniowo-administracyjną „czarną”.

Strefa „biała” powinna obejmować tylko tę część fermy, w której usytuowane są budynki dla zwierząt. Strefa ta, musi być możliwie dokładnie odizolowana od otoczenia. W tym celu należy ją oddzielić solidnym parkanem od strefy „czarnej”. Wchodzenie do tej strefy trzeba ograniczyć do niezbędnej liczby osób, a sprzęt i inne materiały mogą być wniesione i użyte dopiero po ich uprzednim odkażeniu. Wejście osób na teren strefy białej powinno być ograniczone tylko dla osób upoważnionych, tj. pracowników fermy, lekarzy weterynarii i właściciela fermy.

Wejście na teren strefy czystej odbywa się wyłącznie przez tzw. śluzy osobowe znajdujące się na granicy strefy „białej” i „czarnej”. W śluzach tych następują zmiana odzieży wierzchniej (niekiedy nawet kąpiel) oraz obuwia wcześniej umytego i wydezynfekowanego oraz dezynfekcja rąk. Spożywanie pokarmu powinno odbywać się tylko w specjalnych pomieszczeniach socjalnych. Strefa „czarna”, w której zwykle znajdują się silosy na pasze oraz inne urządzenia i budynki spełniające funkcje zaopatrzeniowo-administracyjne, ma siłą rzeczy bezpośredni kontakt z otoczeniem i dlatego powinna być uważana za epizootiologicznie niepewną część fermy. W prowadzącej do niej bramie należy umieścić pod zadaszeniem basen do odkażania kół pojazdów, urządzenia do mycia i dezynfekcji nadwozi, a także zorganizować stanowisko do odkażania obuwia i rąk wchodzących ludzi. Strefa ta ma spełniać rolę wstępnego filtru przeciwepizootycznego, ograniczającego możliwości przedostania się zarazków do produkcyjnej części fermy. Wejście główne na teren strefy „czarnej” powinno być stale zamknięte. Każda osoba oraz każdy pojazd przedostający się na fermę powinny być rejestrowany, a przede wszystkim przejeżdżać lub przechodzić przez matę dezynfekcyjną.