BHP

Urządzenia do przemywania oczu

Prace ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi, paliwami oraz innymi substancjami chemicznymi stosowanymi w produkcji rolniczej oraz podczas przechowywania i obrotu produktami rolniczymi, rodzą ryzyko bezpośredniego kontaktu tych substancji z ciałem pracownika.

Obiektem szczególnej troski są oczy, których skażenie przy braku odpowiednich środków zaradczych może mieć nieodwracalne skutki. O obowiązku zapewnienia urządzeń do przemywania oczu na stanowiskach stwarzających niebezpieczeństwo oblania pracownika substancjami żrącymi jest mowa w § 103 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Urządzenia do przemywania oczu powinny być wyraźnie oznakowane znakiem GG003 – Prysznic do przemywania oczu (zgodnie z normą PN-EN ISO 7010) i umieszczone nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk pracy z substancjami chemicznymi, z wolnym od przeszkód dostępem z trzech kierunków. Powinny one być zasilane przez bieżącą, nieogrzewaną wodę i umożliwiać natychmiastowe uruchomienie (również bez użycia rąk) a także przez osoby o ograniczonej sprawności. Wszystkie myjki do oczu muszą być testowane regularnie, co tydzień.

Celem zapewnienia prawidłowego wykorzystania myjek, wszystkie zainteresowane osoby powinny zostać przeszkolone w zakresie ich prawidłowej obsługi. Skażone oczy należy płukać przez czas co najmniej 15 minut i bezzwłocznie udać się po pomoc lekarską lub pielęgniarską.