Zarządzanie substancjami odżywczymi

Profesjonalne doradztwo nawozowe

Profesjonalny doradca nawozowy powinien spełniać wymogi formalne, czyli posiadać odpowiednie szkolenia, certyfikaty, wykształcenie oraz dysponować odpowiednią wiedzą ogólną z zakresu przepisów prawa, oficjalnych zaleceń i dobrych praktyk, a także dotyczącą warunków miejscowych – klimatu, cech gleby, przepisów i zarządzeń, lokalizacji Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) – jak i oferty rynkowej.

Doradcy, formułując zalecenia zakupu powinni uwzględniać takie czynniki, jak: stosowany płodozmian, bądź zmianowanie, bilans nawozowy i wymagania nawożonej uprawy, długotrwała żyzność gleby, charakterystyka i ceny składników nawozowych w proponowanym nawozie, a czasem również wyposażenie gospodarstwa w odpowiednie środki techniczne. W przypadku nawozów azotowych ważne są również zagrożenia gleb erozją i spływem powierzchniowym, podobnie jak i zasady stosowania nawozów organicznych, biorąc pod uwagę położenie gospodarstwa na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Doradcy handlowi związani z jednym producentem, lub grupą producentów nawozów, powinni umieć przedstawić pełną ofertę rynkową i obiektywnie uzasadnić wybór i uwarunkowania konkretnego rozwiązania reprezentowanej firmy.