BHP

Zamieszkiwanie pracowników na terenie gospodarstwa

Dobrzy pracownicy są największą wartością każdego przedsiębiorstwa. Zdrowy, wypoczęty i dbający o higienę pracownik jest wydajny, kreatywny i zmotywowany do pracy, a w obliczu zagrożeń wynikających z wykonywanych czynności zachowuje czujność i rozwagę.

Pracodawca jest zobowiązany dbać o godne i w miarę możliwości wygodne warunki życia swoich pracowników. Pracownicy i ich rodziny zamieszkujący na terenie gospodarstwa rolnego mają mieć zagwarantowane czyste, bezpieczne i o właściwiej wielkości miejsce zakwaterowania, z dostępem do miejsca z bieżącą wodą przeznaczonym do przygotowania posiłków i przechowywania produktów żywnościowych, do miejsca z ciepłą wodą i urządzeniami sanitarnymi, umożliwiającymi umycie całego ciała, oraz do toalety. Pracownik zobowiązany jest do dbałości o czystość i zachowanie dobrego stanu oddanych mu do dyspozycji pomieszczeń i obiektów, a pracodawca sprawuje nadzór nas stanem technicznym urządzeń obiektu. Pomieszczenia do mieszkania przez pracowników powinny być wyposażone w środki ochrony przeciwpożarowej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę wyjść ewakuacyjnych dla mieszkańców takich pomieszczeń. Pomieszczenia do mieszkania przez pracowników na terenie gospodarstwa nie mogą przylegać do budynków produkcyjnych lub magazynowych.