Statut

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 2

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania własnej odznaki, znaku graficznego i pieczęci.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na działalności społecznej jego członków.
 2. Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia nie może być płatne.
 3. Zwrotowi podlegają udokumentowane koszty ponoszone przez Członków Stowarzyszenia w
  związku z wykonywaniem przez nich zadań, wyznaczonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie.
 4. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do wykonywania określonych obowiązków, w
  szczególności do zapewnienia sobie obsługi administracyjnej.

§ 5

Stowarzyszenie może zakładać związek stowarzyszeń, być jego członkiem lub być członkiem organizacji krajowych oraz międzynarodowych o tym samym lub podobnym celu działania.

§ 6

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania.

§ 7

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ II – CELE STOWARZYSZENIA

§ 8

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. propagowanie i rozpowszechnianie zasad rolnictwa zrównoważonego;
  2. integracja członków Stowarzyszenia w zakresie promowania zasad rolnictwa zrównoważonego;
  3. zapewnienie możliwości dialogu członków Stowarzyszenia z przedstawicielami organów władzy administracyjnej, władz samorządowych i instytucji ustawodawczych;
  4. formułowanie opinii i ocen Stowarzyszenia, dotyczących korzyści ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego, również z wykorzystaniem specjalistycznych ekspertyz i badań naukowych.
  5. promowanie działalności Stowarzyszenia;
  6. działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad rolnictwa zrównoważonego;
  7. stwarzanie członkom Stowarzyszenia możliwości dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji o światowych trendach w zakresie rolnictwa zrównoważonego;
  8. zbieranie informacji w zakresie rolnictwa zrównoważonego;
  9. i. działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności rolniczych, w szczególności w zakresie krzewienia wiedzy, efektywności ekonomicznej i dobrej praktyki rolniczej związanych z zasadami rolnictwa zrównoważonego;
  10. współpraca z innymi organizacjami na rzecz rolnictwa polskiego;
  11. umożliwianie członkom Stowarzyszenia uczestnictwa w konferencjach, targach, szkoleniach, seminariach i wystawach, mających na celu promowanie działalności Stowarzyszenia;
  12. działanie na rzecz ochrony środowiska.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Jakakolwiek nadwyżka przychodów Stowarzyszenia nad jego kosztami może być przeznaczona wyłącznie na opisane w ust. 1 powyżej cele Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie klasyfikowana;
  2. PKD 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  3. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej;
  4. PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację;
  5. PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 9

Sposobem realizacji założonych celów statutowych Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich możliwych, zgodnych z prawem działań, a w szczególności:

 1. dobór członków Stowarzyszenia spełniających wszelkie kryteria przyjęte dla wysokiego poziomu kultury i etyki zawodowej;
 2. organizacja i udział w przedsięwzięciach podnoszących kwalifikacje zawodowe członków Stowarzyszenia oraz rolników realizujących programy rolnictwa zrównoważonego;
 3. aktywny udział w przeciwstawianiu się praktykom nielicującym z założonymi przez Stowarzyszenie zasadami prowadzenia działalności rynkowej oraz wszelkim formom działań niezgodnych z przepisami prawa;
 4. współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi instytucjami dla
  realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków Zwyczajnych;
  2. Członków Wspierających;
  3. Członków Honorowych.

   Członkami Zwyczajnymi, Wspierającymi i Honorowymi mogą być cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Kandydat na Członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia, zawierające odpowiednio:
  1. osoby fizyczne: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer PESEL;
  2. organizacje posiadające osobowość prawną: nazwę, siedzibę, adres, numer REGON, numer NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

§ 11

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
  2. przestrzega normy i zasady zawarte w celach Stowarzyszenia;
  3. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych następuje po złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowanego wraz z pozytywną opinią dwóch członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.
 3. Wykluczenie Członka Zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu Członka Zwyczajnego przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 4. Zarząd rozpatrując deklarację o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia, bada czy kandydat odpowiada kryteriom i wymogom przewidzianym statutowo dla Członków Stowarzyszenia. W przypadku wątpliwości, czy kandydat spełnia wszelkie kryteria zawodowe i etyczne wymagane przez Stowarzyszenie, Zarząd może określić próbny okres kandydacki, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
 5. Członek Zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  3. korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia, przy czym zlecenia wymagające szczególnego nakładu pracy mogą być rozliczane po cenie kosztów;
  4. korzystanie ze składników majątkowych Stowarzyszenia, przeznaczonych do wspólnego użytku członków;
  5. udziału w Walnym Zgromadzeniu;
  6. składania wniosków do władz Stowarzyszenia i oceny ich działalności;
  7. ochrony swoich praw przez Stowarzyszenie;
  8. nosić odznakę Stowarzyszenia.
 6. Członek Zwyczajny jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu;
  2. przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej wymaganych przez Stowarzyszenie;
  3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
   d. opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie;
  4. zachowania dyskrecji w sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia;
  5. wykonywania zadania powierzonych przez Zarząd.
 7. Członkowie Zwyczajni uiszczą roczną składkę członkowską bezzwłocznie po otrzymaniu informacji / noty księgowej, jednak nie później niż do końca II kwartału roku obrachunkowego.

§ 12

 1. Osoby prawne lub fizyczne mogą zostać Członkami Wspierającymi poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli Zarządowi.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowanego wraz z pozytywną opinią dwóch członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet Członków Wspierających przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 3. Wykluczenie Członka Wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu Członka Wspierającego przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia Członkowie Wspierający ustalą z Zarządem.
 5. Członkowie Wspierający korzystają z praw przysługujących Członkom Zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13

 1. Członkostwo honorowe nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie w poczet Członków Honorowych oraz wykluczenie Członków Honorowych następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów oddanych przez obecnych na danym Zgromadzeniu Członków Zwyczajnych, na wniosek Zarządu.
 3. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia przez członka na piśmie, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia;
 2. skreślenia z powodu niezapłacenia składek członkowskich lub niewywiązywanie się przez Członka Wspierającego z uzgodnień z Zarządem przez okres przekraczający 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;
 3. wykluczenia członka za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
 4. rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia;
 5. śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnej lub utraty osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15

 1. Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Wybieralnymi organami Stowarzyszenia są:
  1. Zarząd
  2. Komisja Rewizyjna
 3. Członek Stowarzyszenia może być wybrany i pełnić funkcję tylko w jednym z organów Stowarzyszenia.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie tworzą Członkowie Stowarzyszenia zebrani zgodnie z postanowieniami Statutu.
 3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. ustalanie programu działalności Stowarzyszenia w tym jego budżetu;
  2. wyboru i odwoływania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków tych organów, w szczególności do uzupełniania składu tych organów w toku trwania kadencji w
   razie rezygnacji, odwołania lub niemożności pełnienia funkcji przez członka organu;
  3. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  4. udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  5. ustalania wpisowego i wysokości składek członkowskich;
  6. podejmowania uchwał w sprawie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie powoływania oraz wykluczania Członków Zwyczajnych lub Wspierających;
  7. podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia w poczet Członków Honorowych oraz wykluczenia Członków Honorowych;
  8. rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu;
  9. uchwalania regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  10. wyrażania zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości;
  11. zmiany niniejszego Statutu;
  12. podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia;
  13. podejmowania uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji;
  14. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
  15. określenie wysokości zobowiązań jakie Zarząd ma prawo zaciągać w imieniu Stowarzyszenia;
  16. zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 4. Walne Zgromadzenie zobowiązane jest podjąć uchwały w przedmiocie:
  1. Zgodności ze Statutem zwołania i ważności Walnego Zgromadzenia;
  2. Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Zwyczajni, Wspierający i Honorowi.
 6. Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami umieszczonymi w zawiadomieniu o proponowanym porządku obrad.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Członków Zwyczajnych obecnych na Zgromadzeniu. Poprzez obecność na Zgromadzeniu rozumie się każdorazowo również obecność zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym udostępnionym do odbycia Walnego Zgromadzenia w formie online.
 8. Walne Zgromadzenie jest umocowane do podejmowania decyzji, o ile wszyscy jego Członkowie Zwyczajni zostali zawiadomieni w jeden z wymienionych sposobów:
  1. listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru;
  2. pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru;
   wysłanymi co najmniej na jeden miesiąc przed jego terminem, ze wskazaniem porządku obrad.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, nie później niż w okresie 5 miesięcy od zakończenia roku rozrachunkowego.
 2. Przedmiotem Walnego Zgromadzenia musi być przynajmniej:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu;
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zarządu;
  4. uchwalenia planu działalności i budżetu Stowarzyszenia na rok następny.

§ 18

 1. Walne Zgromadzenia może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie.
 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 2/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych.
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia musi być złożone na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
 4. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie tak, aby odbyło się ono nie później niż w ciągu 40 dni od daty otrzymania żądania określonego w ust. 2 powyżej .
 5. Niezwołanie przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w terminie podanym w ust. 4 powyżej, upoważnia podmioty określone w ust.2 powyżej do jego zwołania, przy zachowaniu zasad określonych w § 19 Statutu.

§ 19

 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka Stowarzyszenia, wysłane za pomocą jednego ze sposobów wymienionych w § 16 ust. 8 Statutu powyżej, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzeniem z podaniem:
  1. daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia;
  2. proponowanego porządku obrad.
 2. Miejscem, o którym mowa w ust.1 pkt a powyżej, jest siedziba Stowarzyszenia lub inne miejsce dogodne dla Członków Stowarzyszenia, znajdujące się na terytorium Polski.
 3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenie wraz z możliwością głosowania na Zgromadzeniu przy użyciu środków teleinformatycznych służących komunikacji na odległość. Wszelkie postanowienia Statutu zawarte w § 16, 17, 18, 19, 22, stosuje się wówczas odpowiednio.
 4. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w formie online oprócz informacji wymienionych w ust. 1 powyżej, za wyjątkiem wskazania miejsca, musi zawierać dodatkowo wskazanie:
  1. narzędzi teleinformatycznych, które będą stosowane w celu przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia wraz z głosowaniem w formie online;
  2. sposobu i daty podania uczestnikom Walnego Zgromadzenia loginów i haseł umożliwiającym uczestnictwo online;
  3. opisu jak będą weryfikowani uczestnicy Walnego Zgromadzenia;
  4. opisu jak będą zbierane i liczone głosy oddane przez uczestników Walnego Zgromadzenia;
  5. formy i terminu, do którego należy dostarczyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania uczestnika na Walnym Zgromadzeniu;

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 20

 1. Zarząd składa się z czterech do sześciu członków.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarząd może powoływać komisje problemowe do załatwiania poszczególnych spraw.
 5. Zarząd przygotowuje projekt rocznego budżetu i planu działania Stowarzyszenia.
 6. Zarząd przynajmniej raz w roku przygotowuje sprawozdania z działalności, bilans oraz rachunek strat i zysków.
 7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności powyżej 50% składu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Poprzez obecność na posiedzeniu rozumie się każdorazowo również obecność zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym udostępnionym do odbycia posiedzenia Zarządu w formie online.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 9. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Dopuszczalny jest wielokrotny wybór osoby wchodzącej w skład Zarządu.
 10. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnienia funkcji członka zarządu.
 11. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 21

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zgromadzenia, który kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z czterech członków. Dopuszczalny jest wielokrotny wybór osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 8. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym do Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Stowarzyszenia.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa;
  2. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot udokumentowanych kosztów, poniesionych z tytułu wykonywania zadań objętych niniejszym Statutem.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja obowiązana jest dokonać kontroli działalności Zarządu, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej raz w roku.
 12. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
 13. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia i występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi;
  2. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu oraz zgłaszanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 14. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, i muszą zostać zaprotokółowane.
 15. W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa przez Zarząd lub poszczególnych jego Członków, Komisja Rewizyjna zobowiązana jest doprowadzić do zwołania Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V – ZASADY ORGANIZACYJNE

§ 22

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przy zachowaniu poniższych zasad:
  1. proponowane zmiany do Statutu dostarczone są członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
  2. przyjęty przez Walne Zgromadzenie porządek obrad przewiduje zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
  3. wyłoniona przez Walne Zgromadzenie komisja statutowa opracuje na podstawie dyskusji jednoznaczny tekst zmian do Statutu;
  4. głosowanie nad tekstem opracowanym i podpisanym przez komisję statutową odbywa się imiennie, przez podpisanie się na liście do głosowania w trakcie Walnego Zgromadzenia w kolumnie „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”, albo głosowania w systemie teleinformatycznym.
 2. Zmiana niniejszego Statutu bądź rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania
  Członków Stowarzyszenia, większością 3/4 głosów obecnych na Zgromadzeniu.
 3. Zarząd zobowiązany jest dostarczyć do właściwego Sądu uchwalone zmiany do Statutu, w ciągu 14 dni od daty ich przyjęcia.

ROZDZIAŁ VI – MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek i wpisowego;
  2. dotacji, dofinansowań, darowizn i zapisów;
  3. prowadzonej działalności gospodarczej;
  4. innych wpływów z działalności statutowej;
  5. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu i na jego rzecz, jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie,
  przy czym jednym z nich musi być Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 24

Za swoje zobowiązania Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ VII – ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 25

 1. Stowarzyszenie przechodzi w stan likwidacji na skutek prawomocnej decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 26

 1. Likwidacji Stowarzyszenia dokonuje ostatni Zarząd lub Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie.
 2. Przeznaczenie majątku pozostającego po likwidowanym Stowarzyszeniu określi uchwała Walnego Zgromadzenia.