Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Okresowe przeglądy sprzętu do wykonywania zabiegów chemizacyjnych

Prawny wymóg stosowania środków ochrony roślin wyłącznie sprzętem sprawnym technicznie, nie powodującym zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, jest wymogiem wzajemnej zgodności (cross-compliance), uzasadnionym również ekonomicznie, gdyż jedynie sprawny opryskiwacz pozwala na precyzyjne i zgodne z prawem wykorzystanie środków ochrony roślin.

Badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przeprowadza się w Stacji Kontroli Opryskiwaczy, w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie tego sprzętu przeprowadza się nie później, niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:

  • użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
  • jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Obowiązkowe badania dotyczące sprawności technicznej opryskiwaczy nie są skomplikowane, a każdy kompletny i sprawny opryskiwacz – bez względu na jego wiek – powinien uzyskać pozytywny wynik. Szczegółowy sposób przeprowadzania badania opryskiwaczy określa rozporządzenie MRiRW z 7 marca 2013 r. w sprawie badania sprawności technicznej opryskiwaczy.

Więcej informacji na stronach: http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy/ .