Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Organizując magazyn odpadów należy wziąć pod uwagę rodzaje i właściwości substancji przechowywanych w pomieszczeniu.

Są jednak reguły, które muszą zostać spełnione dla niemal wszystkich odpadów powstających w działalności rolniczej, będących środkami niebezpiecznymi, tj.:

 • oznaczenie pomieszczenia z zewnątrz informujące o składowaniu odpadów niebezpiecznych i istniejących zagrożeniach,
 • wentylacja zapewniająca odpowiednią liczbę wymian powietrza uruchamianą z zewnątrz,
 • temperatura odpowiednia do przechowywania agrochemikaliów,
 • odpowiednia wilgotność,
 • oświetlenie,
 • zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych (nasłonecznie, opady),
 • odpowiedni sprzęt gaśniczy, sorbent, a także pojemnik na zużyty sorbent,
 • zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

Magazyn powinien posiadać:

 • nieprzepuszczalną posadzkę (np. beton), z materiałów niepalnych, łatwo zmywalnych, ograniczających poślizg oraz odpornych na uderzenia i działanie substancji żrących,
 • bariery, zapobiegające rozprzestrzenianiu się rozlanych cieczy, zabezpieczając przed skażeniem wód powierzchniowych i podziemnych,
 • posiadać instrukcję BHP, P.POŻ. umieszczoną w widocznym miejscu.

W każdym przypadku należy skorzystać z informacji zawartych na etykietach produktów, gdyż tam znajdziemy wskazania do magazynowania konkretnych substancji, a także zasady postępowania w przypadku nieumyślnego ich uwolnienia do środowiska. W zależności od ilości wykorzystywanych preparatów chemicznych należy proporcjonalnie do ilości magazynowanej zabezpieczyć sorbent lub stanowiska do zbierania wycieków np. kuwety wychwytowe, w które zbierze się ciecz potencjalnie wyciekająca z uszkodzonego pojemnika.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. 2013 nr 0 poz.625).

Portal BHP https://www.portalbhp.pl/transport-i-magazynowanie/pomieszczenie-do-magazynowania-odpadow-odczynnikow-chemicznych-4095.html

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.2015 nr 0 poz. 1694).

9.17.1 Ocena ryzyka dla magazynu odpadów

Ocena ryzyka to identyfikacja istniejących zagrożeń, związanych z danym przedsięwzięciem, które mogłyby spowodować szkody dla ludzi, zwierząt i środowiska. W tym przypadku dotyczy ona określenia potencjalnego wpływu magazynu odpadów niebezpiecznych na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem stref wrażliwych, rozumianych jako: ujęcia wody pitnej, studnie, cieki wodne, wody podziemne.

Ryzyko jakie jest związane z magazynowaniem środków ochrony roślin oraz odpadów powstających w skutek ich stosowania zależy w dużej mierze od:

 • lokalizacji magazynu,
 • zastosowanych rozwiązań technicznych (konstrukcji i wyposażenia magazynu) służących minimalizowaniu ryzyka skarżenia środowiska,
 • ilości oraz rodzaju magazynowanych preparatów chemicznych (zagrożenia jakie są związane ze stosowaniem środka chemicznego określa w sposób szczegółowy jego karta charakterystyki),
 • stosowanych w magazynie procedur i zabezpieczeń.

Gromadząc odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin należy pamiętać o ich uprzednim wypłukaniu przy napełnianiu opryskiwacza.