Rolnicze środki chemiczne i zarządzanie odpadami

Sprawdzenie sprawności opryskiwacza

Do zabiegów ochrony roślin może być wykorzystany jedynie sprzęt sprawdzony i w pełni sprawny.

Do badania sprawności opryskiwacz musi być czysty, kompletny, ze zbiornikiem napełnionym w 2/3 czystą wodą. Badanie odbywa się w dwóch etapach – badanie ogólne oraz badanie szczegółowe stanu technicznego poszczególnych elementów opryskiwacza. Badanie ogólne to kontrola wzrokowa. Sprawdza się kompletność i prawidłowość zamocowania zabezpieczeń elementów wirujących, stan zużycia węży cieczowych i hydraulicznych, zbiornika, zaworów, korpusów rozpylaczy, układu jezdnego, a także czystość zbiornika, ewentualne wycieki oraz spasowanie pokrywy wlewowej. Badanie szczegółowe obejmuje badanie podzespołów i układów opryskiwacza:

  • Badanie pompy, czyli kontrola: układu smarowania (poziom oleju, wycieki), działania systemu tłumiącego pulsacje, wydajności oraz szczelności,
  • Badanie mieszadła, czyli sprawdzenie efektu mieszania cieczy przy włączonych wszystkich podzespołach opryskowych,
  • Badanie zbiornika, czyli kontrola: odpowietrzania zbiornika, położenia zaworu spustowego, który musi umożliwiać całkowite opróżnienie zbiornika, stanu sita wlewowego lub innego systemu wstępnego filtrowania, położenia i czytelności wskaźnika poziomu cieczy, a także instalacji do przepłukiwania zbiornika, urządzeń do rozwadniania oraz zbiornika na czystą wodę,
  • Badanie urządzeń pomiarowo-sterujących, czyli sprawdzenie: ich lokalizacji i dokładności wskazań manometru, stabilności i powtarzalności ciśnienia. Badaniu podlega również sprawdzenie dokładności wskazań czujnika prędkości oraz realizacji dawki cieczy przez elektroniczne urządzenia do sterowania w opryskiwaczach, które posiadają takie wyposażenie,
  • Badanie układu cieczowego, czyli: sprawdzenie szczelności oraz zamocowania układu i zabezpieczenia przed opryskiem niekontrolowanym oraz samoczynnym obracaniem lub przesuwaniem w czasie pracy,
  • Badanie filtrów, czyli sprawdzenie: ich stanu technicznego, liczby, wielkości oczek filtra po stronie tłocznej pompy,
  • Badanie dysz, czyli kontrola: ich jednolitości i charakterystyki oraz równomierności natężenia wypływu cieczy roboczej. Ponadto kontroluje się działanie zaworów przeciwkroplowych.

Dla prawidłowej pracy belki polowej ważna jest jej prawidłowa regulacja i smarowanie. Należy sprawdzić prawidłowe dławienie przepływu oleju hydraulicznego, aby zapobiec uszkodzeniu belki w czasie jej składania i rozkładania. Instrukcja obsługi każdego typu opryskiwacza podaje listę punktów smarowania belki polowej.

Niezbędne jest sprawdzenie zamocowania rurek cieczowych oraz uszkodzeń węży. W razie usterek trzeba poprawić mocowania, wymienić węże, nasmarować uszczelki itd.

Sprawdzanie funkcjonowania zaworu regulacji ciśnienia wykonuje się czystą wodą. Jeśli wystąpi wyciek w postaci kropel z dysz, gdy zawór główny jest zamknięty oznacza to awarię lub zużycie zaworu i konieczną jego wymianę. Zawory sekcyjne muszą również zamykać się całkowicie. Nieszczelności zaworów mogą też objawiać się w postaci nieprawdziwych danych widocznych na ekranie komputera – o ile opryskiwacz jest w niego wyposażony. Wszystkie ruchome części zaworów powinny zostać nasmarowane olejem mineralnym.

Stan dysz ma podstawowe znaczenie dla jakości oprysku. Konieczna jest wizualna kontrola strumienia cieczy z rozpylaczy przy normalnym ciśnieniu roboczym, używając czystej wody. Dla rozpylaczy płaskich strumień musi mieć regularny kształt wachlarza, zmiany kształtu są oznaką uszkodzenia lub zużycia. Kalibracja przepływu z użyciem wyskalowanego kubka wskaże stopień zużycia dysz. Różnice przepływu nie mogą przekraczać +10% w porównaniu do wartości tabelarycznych, jeśli jest inaczej, konieczna jest wymiana kompletu rozpylaczy na nowe.

Manometry z reguły są wypełnione gliceryną i należy je chronić przed mrozem. Dobrym sposobem sprawdzenia działania manometru jest zamontowanie nowych dysz, zgodnie z tabelami wydatku cieczy i przeprowadzenie pomiaru przy stałym ciśnieniu, przez zmierzenie wydatku cieczy do wyskalowanego kubka. Jeśli wydatek pokrywa się z wartością tabelaryczną danej dyszy, oznacza to, że manometr pracuje prawidłowo.

Stan osłon wałka napędu musi być stale kontrolowany, zapewnione smarowanie zgodne ze wskazaniami instrukcji obsługi oraz ochrona przed rotacją za pomocą łańcuszków. Ważne jest również nasmarowanie profilu rury wałka tak, aby wał mógł się poruszać bez oporów w czasie pracy.

Zawory pompy należy sprawdzać pod kątem zużycia i uszkodzeń – w wypadku potrzeby należy wymienić wszystkie zawory używając także nowych uszczelnień. Podobnie jest przy kontroli stanu membran – jeżeli któraś z nich jest pęknięta, należy wymienić wszystkie.