Produkcja zwierzęca

Higiena personelu oraz kontrola wizyt na fermie

Szczególną rolę w szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt odgrywa niewłaściwa działalność człowieka. W prawidłowo zarządzanej pod względem organizacyjnym fermie zasady bioasekuracji dotyczące procedur wchodzenia ludzi na teren fermy ich przemieszczania się powinny być jasno określone.

Każde wejście na teren fermy, a zwłaszcza obiektów ze zwierzętami powinno być odnotowywane. Książka wizyt powinna uwzględniać: imię, nazwisko, ewentualnie PESEL, nazwę firmy, cel wizyty, datę i miejsce ostatniego kontaktu ze zwierzętami. Generalną zasadą jest ograniczenie do minimum wizyt osób trzecich. Lekarz weterynarii, pracownik inspekcji weterynaryjnej, inseminator, czy doradca żywieniowy powinni przed wejściem do obiektu, w którym utrzymywane są zwierzęta, przejść przez tzw. śluzę sanitarną (stosować ubranie ochronne, wydezynfekować obuwie i ręce, nawet wziąć prysznic). Stosowanie ubrań ochronnych będących na wyposażeniu powinno być żelazną zasadą. Ubrania takie po każdym użyciu powinny być prane i dezynfekowane lub prane w wysokich temperaturach. Podobne procedury wejścia na fermę dotyczą też personelu. W wielu krajach w przypadku trzody chlewnej obowiązuje zasada, że w niektórych sytuacjach w ciągu jednego dnia lekarz weterynarii może wejść tylko na teren jednej chlewni.

Przy wejściu do budynku powinny znajdować się maty dezynfekcyjne, codziennie nasączane nowo przygotowanym roztworem dezynfekcyjnym. Osoby przychodzące z zewnątrz (np. lekarz, inseminator) powinni podczas czynności związanych z kontaktem z zwierzętami nosić rękawice jednorazowe.

Personel usuwający sztuki padłe powinien wykonywać te czynności w rękawicach jednorazowych, używając pojemników przeznaczonych jedynie do tego celu.

Brama wjazdowa do fermy, jak również wejście do budynku, w którym utrzymywane są zwierzęta, powinny być opatrzone w tabliczkę ostrzegawczą „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Wejście i brama wjazdowa powinna posiadać maty do dezynfekcji, a konstrukcja bramy wjazdowej powinna być wyposażona w basen do dezynfekcji kół pojazdów. Furtka i brama prowadzące do obiektu powinny być zawsze zamknięte. Szczególne ryzyko niosą ze sobą pojazdy transportujące zwierzęta, np. do ubojni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być one myte i dezynfekowane po każdym transporcie, a dezynfekcja powinna być udokumentowana. Jest to obowiązek spoczywający na przewoźniku (właścicielu pojazdu). Kierowca powinien mieć ubranie ochronne i w miarę możliwości nie opuszczać samochodu (brak kontaktu z budynkami i wyposażeniem).

Wszystkie pojazdy, którymi przewożone są zwierzęta, są często fizycznymi wektorami przenoszenia patogenów i rozprzestrzeniania się ich między fermami, a gdy pojazdy nie są starannie dezynfekowane, stają się źródłem zakażenia dla przewożonych zwierząt.

Wektorami czynników infekcyjnych na fermie mogą być także ruchome elementy wyposażenia ferm, jak rożnego rodzaju karmniki, wózki, wagi, przegrody, czy też urządzenia grzewcze itp.