Dostęp do rynku

Planowanie budżetu gospodarstwa w oparciu o wiedzę o rynku zbytu

Pierwszą żelazną zasadą w rzeczywistości wolnorynkowej gospodarki jest fakt, że rolnik jest nikim innym jak PRZEDSIEBIORCĄ, który produkuje towar na rynek i zapewnia byt pracownikom i rodzinie w oparciu o zasady obowiązujące w przedsiębiorstwie – zakładzie produkcyjnym.

Wobec powyższego planowanie budżetu gospodarstwa winno odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia płynności finansowej tzn. możliwości zapewnienia środków finansowych na wszystkie wydatki w gospodarstwie w zaplanowanych terminach.

Przedsiębiorca musi opierać się na faktach i własnej wiedzy w celu osiągnięcia zysku, dlatego też ważne jest, aby w obecnych realiach rynkowych mógł prawidłowo oszacować i ocenić rynek. Przy globalnym rynku mniejsza ilość jakiegoś towaru w kraju nie musi oznaczać jego wysokich cen na rynku krajowym, a nadmierna podaż – jego niskich cen; nie zawsze te prawidła się sprawdzają.

Rynki zbytu i wiedza o nich są powszechnie dostępne, stanowią jednak zbiór bardzo wielu informacji, które należy zebrać, przeanalizować i dostosować do potrzeb sprzedaży produktów wytwarzanych we własnym gospodarstwie jak i zakupów z zewnątrz; ważne przy planowaniu są fakty i zebrana z wiarygodnych źródeł wiedza.

Istotna przy planowaniu budżetu jest analiza rynków zbytu i zakupów pod kątem: wiarygodności oraz portfela odbiorców i dostawców, np. fabryk, firm handlowych, ferm, oferowane terminy płatności, analiza cen oferowanych przez podmioty w latach ubiegłych.

Profil gospodarstwa – sprzedającego produkty, czyli towary na sprzedaż, tzn. profil produkcji, ilości i jakość wytwarzanego towaru, park maszynowy, wielkość gospodarstwa – to pozwala ocenić, jak mamy zachować się na rynku i kiedy sprzedawać towar. Przy dobrze zaplanowanej płynności unikamy przymusowej sprzedaży towaru, sprzedajemy kiedy możemy i kiedy chcemy.

Ogólnodostępne notowania cen często odstają od możliwości lokalnego rynku zbytu z następujących powodów: dynamika cen (zmiany mogą mieć miejsce nawet kilka razy w ciągu dnia – działania spekulacyjne), odległość od punktu zbytu, dłuższe bądź krótsze terminy płatności, różna jakość handlowa towaru od różnych odbiorców.

Planowanie budżetu szczególnie strony przychodów musi odbywać się w oparciu o realny rynek cen odbiorców na przestrzeni kilku lat, z powodu dużych wahań cenowych. Przed podjęciem decyzji o sprzedaży, przy dobrze zaplanowanym budżecie, sprzedajemy co musimy sprzedać, aby pokryć zobowiązania i zapewnić byt. Następnie obserwujemy rynek i w miarę posiadanych możliwości podejmujemy decyzje o sprzedaży w dogodnym dla nas terminie, przy najlepszych cenach.

Przy planowaniu budżetu gospodarstwa, aby zapewnić jego płynność finansową, należy na część produkcji wytwarzanej w gospodarstwie uprzednio zapewnić rynek zbytu np. podpisując umowy na konkretne ilości, ceny, terminy – jednorazowe lub wieloletnie – na produkt zależny od profilu gospodarstwa.

Więcej na temat planowania w Obszarze 3. Stabilność finansowa.