BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest to powszechnie używane określenie zbioru zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

W zakresie BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Jest zbiorem zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin „bezpieczeństwo” jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

Na straży przestrzegania przepisów i zasad BHP w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, a dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu Pracy – oraz wiele rozporządzeń, a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.

Coraz częściej BHP w przedsiębiorstwach staje się przedmiotem zarządzania, podobnie jak zarządzanie jakością według ISO 9001 czy zarządzania środowiskiem według ISO 14001. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o BHP nazywany jest kulturą bezpieczeństwa. W roku 2018 międzynarodowa organizacja normalizacyjna ISO wydała nową normę ISO 45001 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (norma zastąpiła dotychczasowe normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001). Zdrowie i życie każdego pracownika jest niezmiernie ważne.